SNPY blogi

Väitöskirja: Executive and memory impairments after first-ever cerebral infarction

Lisännyt Iiris Kyläheiko 3. helmikuuta 2021

Väitöskirjani Executive and memory impairments after first-ever cerebral infarction tarkastettiin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa elokuussa 2020. Väitöstutkimuksessani havaittiin, että pitkäkestoiset kognitiiviset häiriöt ovat yleisiä jopa neurologisesti hyvin toipuneilla työikäisillä aivoinfarktin sairastaneilla potilailla.


Aivoinfarktien vuoksi menetetään maailmanlaajuisesti merkittävä määrä laatupainotteisia elinvuosia. Aivoinfarktiin sairastuneiden keski-ikä on Suomessa yli 70. Kuitenkin neljännes aivoinfarktiin sairastuneista on työikäisiä, ja tämän nuoremman potilasjoukon sairastuvuus on kasvanut korkean työtulon maissa. Tarkempaa tietoa työikäisten aivoinfarktin sairastaneiden kognitiivisista oireprofiileista tarvitaankin lisää. 


Väitöstutkimuksessani tarkasteltiin toiminnanohjausta ja muistisuoriutumista tarkkaan rajatulla työikäisten aivoinfarktipotilaiden aineistolla. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa suomalaisessa keskussairaalassa, HUSissa ja Lapin keskussairaalassa. Potilaskohortti koostui alkuvaiheessa 230:stä 18–65-vuotiaasta suomenkielisestä henkilöstä, jotka olivat sairastuneet ensimmäiseen diagnosoituun aivoinfarktiin ja joilla ei ollut aiemmin diagnosoituja kognitioon vaikuttavia neurologisia tai psykiatrisia sairauksia. Eri osatutkimuksiin valikoitui 132–179 potilaan osajoukot.Lisäksi kerättiin verrokkiaineisto 50 henkilöstä, jotka eivät olleet sairastaneet aivoinfarktia. Potilaat tutkittiin neuropsykologisesti sairastumisen alkuvaiheessa, eli sairastumisen jälkeisten ensimmäisten viikkojen aikana, kuuden kuukauden kuluttua sairastumisesta ja kahden vuoden kuluttua sairastumisesta. Neuropsykologinen tutkimus kattoi useita kognitiivisia osa-alueita, kuten toiminnanohjaus, kielellinen ja visuaalinen muistisuoriutuminen, psykomotorinen nopeus ja esimerkiksi kielelliset toiminnot. Potilaat tutkittiin lisäksi neurologisesti.


Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin neuropsykologista oireprofiilia aivokuoren alaisten (subkortikaalisten) ja aivokuoren (kortikaalisten) aivoinfarktien jälkeen alkuvaiheen ja kuuden kuukauden tutkimuksissa. Toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin toiminnanohjauksen ja muistisuoriutumisen yhteyksiä kuuden kuukauden ja kahden vuoden seurantatutkimuksissa. Potilaat jaettiin toiminnanohjaukseltaan heikentyneisiin ja normaalisti suoriutuviin ja näiden ryhmien eroja tutkittiin. Kolmannessa osatutkimuksessa tarkasteltiin kognition eri osa-alueiden toiminnan muutoksia kahden vuoden seuranta-aikana.


Suurin osa kognitiivisesta kuntoutumisesta tapahtui tutkitussa potilasjoukossa ensimmäisen kuuden kuukauden aikana sairastumisesta kaikilla tutkituilla kognition osa-alueilla. Kuuden kuukauden ja kahden vuoden välillä seurannassa havaittiin vain vähän kognitiivisia muutoksia. Kognitiivinen heikentyminen oli yleistä tarkoissa neuropsykologisissa tutkimuksissa niilläkin potilailla, joiden todettiin olevan hyvin toipuneita neurologisten mittareiden perusteella. Noin puolet työikäisistä aivoinfarktipotilaista oli sairastumisen alkuvaiheessa kognitiivisesti heikentyneitä näillä tarkoilla neuropsykologisilla tutkimuksilla arvioituna. Noin kaksi viidesosaa oli edelleen kognitiivisesti heikentyneitä kuuden kuukauden ja kahden vuoden seurannoissa. Psykomotorinen hidastuneisuus ja toiminnanohjauksen vaikeudet olivat tyypillisimpiä kognitiivisia häiriöitä läpi seuranta-ajan. Toiminnanohjauksen vaikeudet olivat yhteydessä heikentyneeseen muistisuoriutumiseen tehtävissä, joissa tarvittiin aktiivista muististrategioiden käyttöä. Aivokuoren alaisten infarktien jälkeen havaittiin enemmän muistivaikeuksia ja psykomotorista hidastumista kuin aivokuoren infarktien jälkeen.


Väitöstutkimuksessani todettiin siis, että kognitiiviset häiriöt ovat varsin yleisiä työikäisillä aivoinfarktin sairastaneilla potilailla, jotka ovat neurologisesti hyvin toipuneita. Tarkka neuropsykologinen tutkimus nopeasti sairastumisen jälkeen on tärkeää. Näin on mahdollista tunnistaa ne potilaat, joilla on kognitiivisia häiriöitä, jotka voivat vaikeuttaa esimerkiksi työssä pärjäämistä. Kognitiivisten häiriöiden profiilia tai vaikeusastetta ei voi suoraan päätellä esimerkiksi infarktin kliinisten tietojen, kuten sijainnin, perusteella. Koska suurin osa kognitiivisesta kuntoutumisesta tapahtuu puolen vuoden kuluessa aivoinfarktiin sairastumisesta, neuropsykologinen kuntoutus tulisi tulosten perusteella aloittaa nopeasti sairastumisen jälkeen, jotta sen avulla voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ohjata ja tukea kuntoutumista. Tämän tutkimuksen perusteella aivoinfarktipotilaiden kuntoutustarvetta tulee arvioida myös myöhemmässä vaiheessa,ja kuntoutusta tulee tarjota riittävän pitkään, sillä tutkimuksessa havaittiin, että kognitiiviset oireet ovat pitkäkestoisia.

Katri Turunen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT

VÄITÖSKIRJA: Lauletun musiikin vaikutus kielelliseen oppimiseen sekä pitkäaikaiseen toipumiseen aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Lisännyt Iiris Kyläheiko 15. joulukuuta 2020

Väitöskirjani “Effects of vocal music on verbal learning and long-term recovery after stroke” tarkastettiin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 2.10.2020.


Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yleinen ja kansantaloudellisesti kolmanneksi kallein sairaus Suomessa. Vuosittain yhteensä 25 000 suomalaista sairastaa AVH:n ja väestön ikääntyessä sairastavuus kasvaa, mikä aiheuttaa merkittävän yhteiskunnallisen, mutta myös yksilöllisen haitan. Käypä Hoito- suosituksen mukaisesti akuuttivaiheessa hoito keskittyy potilaan elintoimintojen vakauttamiseen. Kognitiiviset oireet ovat sairastuneilla kuitenkin hyvin tavallisia ja yleisimpiä niistä ovat puutteet toiminnanohjauksessa (32-39%), näönvaraisissa havaitsemis- tai konstruktiivisissa toiminnoissa (32-38%), musiikin havaitsemisessa (35-39%), kielellisissä toiminnoissa ja kielellisessä muistissa (22-26%) sekä puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä (15-42%).   Varhain aloitetun intensiivisen kuntoutuksen tiedetään parantavan potilaiden toipumista sekä motoristen ja kognitiivisten toimintojen että potilaan sosiaalisen ja emotionaalisen tilanteen kannalta. Kuitenkin sairaaloiden kuntoutusyksiköissä vain noin 30-50% potilaan ajasta voidaan laskea kuntouttavaksi toiminnaksi. Lisäksi käytännössä esimerkiksi neuropsykologisen kuntoutuksen tai puheterapian tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja rajallisten resurssien vuoksi potilaiden saama kuntoutus on usein aivojen optimaalisen muovautuvuuden kannalta liian vähäistä ja ajoitettu tapahtuvaksi liian myöhään. Näistä seikoista johtuen on erittäin tärkeää pyrkiä tehostamaan potilaiden kuntoutumista ja edesauttamaan aivojen muovautuvuutta toipumisvaiheessa kehittämällä metodeja, jotka eivät olisi yhtä paljon riippuvaisia kuntoutusyksiköiden resursseista.

Ympäristön virikkeellistämisen tiedetään eläinkokeisiin pohjautuen edistävän hermostojen muovautuvuutta voimakkaasti AVH:n jälkeen. Myös kuntoutusyksiköissä on huomattu ympäristön virikkeellistämisen kasvattavan potilaiden aktiivisuutta ja edistävän kuntoutumista.  Musiikki on suurimmalle osalle ihmisistä tärkeä nautinnon ja hyvinvoinnin lähde ja monipuolinen virike, joka miellyttää, palkitsee ja aktivoi aivoja laajalti.  Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että päivittäinen musiikin kuuntelu AVH:n jälkeisten kuukausien aikana tehostaa kognitiivisten toimintojen ja mielialan kuntoutumista ja saa aikaan toiminnallista ja rakenteellista muovautuvuutta otsa- ja ohimolohkoalueilla sekä limbisillä alueilla, ja että laulut toimivat kielellisen oppimisen tukena terveillä henkilöillä. 

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yleisemmin, mitkä tekijät ovat musiikin kuntoutuksellisen vaikutuksen takana. Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin, opitaanko ja muistetaanko aivoverenkiertohäiriön jälkeen laulettuna esitetyt uudet tarinat tehokkaammin, kuin puhuttuna esitetyt. Tässä hypoteesina oli, että riittävän yksinkertainen ja toistuva melodia tukee tarinoiden muistamista. Toisessa osatyössä selvitettiin laulun muistamisen tuen takana olevia kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja. Kolmannessa osatyössä tutkittiin, onko aivoverenkiertohäiriön jälkeisessä päivittäisen musiikin kuuntelussa laulettu musiikki tehokkaampaa kielellisen, kognitiivisen, emotionaalisen ja hermostollisen toipumisen kannalta. Tässä hypoteesina oli, että laulettu musiikki olisi tehokkaampaa kuntoutumisen kannalta, koska lauletulla musiikilla on mahdollista tavoittaa vielä rikastetumpi ääniympäristö kuin instrumentaalimusiikilla. 

Tätä väitöskirjatutkimusta varten rekrytoitiin 50 potilasta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2013-2016. Kaikilla rekrytoiduilla potilailla oli akuutti aivoinfarkti tai aivoverenvuoto joko vasemmalla tai oikealla puolella. Potilaat olivat täysi-ikäisiä ja enintään 80-vuotiaita. Heillä ei ollut aiempaa neurologista tai psykiatrista sairautta, päihdeongelmaa tai kuulovammaa. Kaikille tehtiin akuuttivaiheessa alle kolme viikkoa sairastumisesta neuropsykologinen tutkimus sekä rakenteellinen ja funktionaalien MRI, joista fMRI:ssa mitattiin sekä lepotilaa, että aktivaatiota kuuntelutehtävässä, jossa potilaat kuulivat lyhyitä pätkiä laulettua musiikkia, instrumentaalimusiikkia ja runoja. Neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitettiin potilaiden kielellisiä taitoja, muistitoimintoja, tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta, musiikin havaitsemista sekä mielialaa. Akuuttivaiheen tutkimusten jälkeen potilaat jaettiin satunnaistetusti kolmeen ryhmään, joista lauletun musiikin ryhmässä potilaat kuuntelivat laulettua musiikkia vähintään tunnin päivässä kahden kuukauden ajan, instrumentaalimusiikin ryhmässä potilaat kuuntelivat instrumentaalimusiikkia vähintään tunnin päivässä kahden kuukauden ajan ja äänikirjaryhmässä potilaat kuuntelivat äänikirjoja vähintään tunnin päivässä kahden kuukauden ajan. Kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua sairastumisesta potilaille toistettiin neuropsykologinen tutkimus sekä rakenteellinen ja toiminnallinen MRI musiikin kuuntelemisen lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi.

Kolmatta osatyötä varten tätä väitöskirjaa varten kerätty aineisto yhdistettiin toisen tutkimuksen, Helsingissä vuosina 2004-2007 tehdyn aivoverenkiertohäiriön jälkeistä musiikin kuuntelun vaikutuksia toipumiseen käsitelleeseen aineistoon, jonka rakenne oli hyvin samanlainen kuunteluajan, neuropsykologisten tutkimusten ja kuvantamistutkimusten kannalta. Helsingin aineistosta, jossa aikanaan kuunneltiin toipumisvaiheessa musiikkia tai äänikirjoja, muodostettiin potilaiden täyttämien kuuntelupäiväkirjojen perusteella jälkikäteen ryhmät, joissa oli kuunneltu toipumisvaiheen aikana laulettua musiikkia, instrumentaalimusiikkia ja äänikirjoja. Tämä mahdollisti suuremman otoskoon myötä laajemmat analyysit ja suuremman tilastollisen voiman. 

Osatöissä I&II (N=31) keskityttiin tutkimaan laulettuina ja puhuttuina esitettyjen tarinoiden oppimista ja muistamista sekä ilmiöitä oppimisen ja muistamisen takana. Tätä varten kehitettiin täysin uusi laulettujen ja puhuttujen tarinoiden muistitehtävä, joka sisälsi 4 juonellista tarinaa. Jokaisesta tarinasta tehtiin sekä laulettu että puhuttu versio. Puhutussa versiossa oli luonnollinen prosodia ja lauletussa versiossa oli yksinkertainen melodia, joka toistui joka säkeistössä samana. Tarinat esitettiin sekä laulettuna että puhuttuna ja nämä olivat keskenään eri tarinoita. Tuloksista ilmeni, että akuuttivaiheessa laulettujen ja puhuttujen tarinoiden oppimisessa tai muistamisessa ei ollut eroa, mutta 6 kk:n kohdalla potilaat oppivat ja muistivat lauletut tarinat paremmin kuin puhutut. Laulettujen tarinoiden parempi oppiminen näkyi erityisesti afasiapotilailla, joilla 6 kk:n kohdalla lauletun tarinan muistaminen oli tehokkaampaa. Tämä näkyi suurempana äskeisyysvaikutuksena (Recency Effect) ja tehokkaampana mieltämisyksiköiden muodostamisena (Chunking) verrattuna puhuttuihin tarinoihin. Potilaat, joilla ei ollut afasiaa, muistivat puolestaan lauletun tarinan merkitsevästi tasaisemmin kuin puhutun tarinan, mikä näkyi pienentyneenä sarjapositiovaikutuksena (Serial Position Effect). MRI-tulosten analysoinnissa käytettävillä DTI ja VBM- analyyseillä saadut tulokset osoittivat, että löydetyt efektit olivat yhteydessä oikean puoleisen IFOF –radaston sekä bilateraalisten ohimo-, otsa- ja päälakilohkoalueiden tilavuuteen afasiapotilailla ja vasemman puoleisen AF –radaston tilavuuteen ei-afasiapotilailla.

Kolmannessa osatyössä (N= 83) keskityttiin tutkimaan, onko aivoverenkiertohäiriön jälkeisessä päivittäisen musiikin kuuntelussa laulettu musiikki tehokkaampaa kuin instrumentaalimusiikki tai äänikirjat. Behavioraalisia tuloksia tarkasteltaessa löydettiin, että afasiapotilaiden kielelliset toiminnot kuntoutuivat eniten lauletun musiikin ryhmässä verrattuna instrumentaalimusiikin ryhmään ja äänikirjaryhmään. Muutokset olivat merkitseviä akuutista 3kk:en sairastumisesta. Aineiston MRI-tuloksia tarkasteltaessa löydettiin, että afasiapotilailla harmaan aineen tilavuus kasvoi seuranta-aikana (0-6kk) merkitsevästi instrumentaalimusiikin ryhmässä verrattuna äänikirjaryhmään, mikä korreloi merkitsevästi kielellisten toimintojen toipumisen kanssa. Valkean aineen radastojen tilavuus kasvoi merkitsevästi afasiapotilailla lauletun musiikin ryhmässä verrattuna äänikirjaryhmään ja tämä korreloi merkitsevästi kielellisten toimintojen ja kielellisen muistin toimintojen kanssa. fMRI tuloksia tarkastelemalla löydettiin puolestaan, että aivojen toiminnallisen oletustilaverkoston (default mode network) toiminta koheni seuranta-aikana (0-6kk) lauletun musiikin ryhmässä, mikä näkyi vahvempina yhteyksinä vasemman ohimolohkoalueen ja muun oletustilaverkoston välillä verkoston ollessa lepotilassa. Tämä oli yhteydessä lauletun musiikin aikaansaamaan oletustilaverkoston lisääntyneeseen aktiivisuuteen ja kielellisten toimintojen ja kielellisen muistin toipumiseen. 

Tämän väitöskirjatutkimuksen päätulokset ovat, että aivoverenkiertohäiriöstä toipuvat, erityisesti afasiapotilaat hyötyvät melodiasta uuden tarinan oppimisen ja muistamisen tukena. Hyöty on nähtävissä 6 kk:n kohdalla sairastumisesta. Afasiapotilaat hyödyntävät laulun toistuvaa sävelkulkua ja rytmiä sanojen tiivistämisessä isompiin mieltämisyksiköihin ja muistavat siten tarinan loppuosan paremmin. Potilaat, joilla ei ole afasiaa hyödyntävät musiikin rakennetta tarinan harjoittelemiseen kielellisessä työmuistissa, mikä näyttäytyy tasaisempana muistisuorituksena. Lauletun musiikin kuunteleminen on tehokkainta kuntoutuskäytössä verrattuna äänikirjoihin tai instrumentaalimusiikkiin. Lauletun musiikin kuunteleminen tehostaa kielellisten toimintojen ja kielellisen muistin toipumista. Tämä yhdistyy harmaan alueen paikalliseen kasvuun erityisesti vasemman ohimolohkon ja oikean otsalohkon alueilla sekä valkean aineen radastojen tilavuuden muutoksiin precuneuksen, cuneuksen ja lingual gyruksen alueilla. Tutkimus osoittaa, että akuuttivaiheessa aloitettu lauletun musiikin kuunteleminen on tehokas työkalu edistämään aivoverenkiertohäiriön jälkeistä kielellistä oppimista ja tehostamaan kielellistä, kognitiivista, emotionaalista ja hermostollista toipumista sekä kohentamaan aivojen toiminnallisen verkoston aktiivisuutta. Musiikin laulettu komponentti on avainasemassa kielellisen muistin toipumisessa. Potilaiden toipumisympäristöä on mahdollista optimoida lisäämällä aivojen aktivaatiota turvallisesti musiikin kuuntelun avulla, mikä olisi tärkeää aivojen plastisuuden kannalta toipumisen akuuttivaiheessa. 


Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6448-3

Lisätietoja:

Vera Leo

PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Neuroliitto ry; Helsingin yliopisto

vera.leo@neuroliitto.fi, vera.leo@helsinki.fi

Väitöskirja: ”All Eyes on Eye Contact: Studies on cognitive, affective and behavioral effects of eye contact”

Lisännyt Iiris Kyläheiko 15. joulukuuta 2020

Katseella ja katsekontaktilla on tärkeä rooli ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Silmien seutu välittää paljon tietoa vuorovaikutuksen kannalta tärkeistä asioista, kuten toisen tunnetilasta tai aikomuksista (George & Conty, 2008). Nähdessämme toisen ihmisen usein jo aivan ensimmäiseksi kiinnitämme huomiota hänen silmiinsä, ja vuorovaikutuksen jatkuessa katselemme suuren osan ajasta juuri silmien aluetta (Yarbus, 2013). Katsekontaktilla tiedetään olevan laaja-alaisia vaikutuksia muun muassa tiedonkäsittelyyn, tunteisiin ja käyttäytymiseen, mutta moni asia näistä vaikutuksista ja niitä välittävistä mekanismeista on epäselvä (ks. katsaus, Conty ym., 2016). Väitöskirjani käsittelee katsekontaktin kognitiivisia, affektiivisia ja käyttäytymisvaikutuksia.

Väitöskirjani ensimmäisessä osajulkaisussa tarkasteltiin katsekontaktin vaikutusta itseen liittyvään tiedonkäsittelyyn (engl. self-referential processing) (Hietanen & Hietanen, 2017). Katsekontaktin on jo pitkään ajateltu vaikuttavan itsetietoisuuteen (esim. Argyle, 1988; Reddy, 2003; Sartre, 1966). Itsetietoisuus tarkoittaa mielentilaa, jossa ihminen kiinnittää tavanomaista enemmän huomiota siihen, millaisena muut hänet havaitsevat, tai siihen, mitä hänen sisäisessä kokemuksessaan tapahtuu (Govern & Marsch, 2001). Toisen ihmisen katseen suunta kertoo, mihin hänen huomionsa on kohdistunut (Itier & Batty, 2009), ja kun näemme toisen katselevan jotain, usein myös oma huomiomme kääntyy tähän samaan kohteeseen (Friesen & Kingstone, 1998; Driver ym., 1999). Näin ollen, kun toinen ihminen katsookin itseä, voidaan olettaa, että oma huomio samaan tapaan kääntyy takaisin itseen, eli omaan olemukseen ja kokemukseen. Kyselylomakkeita hyödyntäneet tutkimukset ovat osoittaneet, että katsekontaktin jälkeen tutkittavat raportoivat yleensä ns. julkisen itsetietoisuuden, eli tietoisuuden omasta ulkonäöstä ja ulkoisesta olemuksesta, voimistuneen (Hietanen ym., 2008; Myllyneva ym., 2015; Myllyneva & Hietanen, 2015; Pönkänen ym., 2011). Itsetietoisuuden lisäksi katsekontaktin on ehdotettu aktivoivan itseen liittyvää tiedonkäsittelyä (Conty ym., 2016). Itseen liittyvällä tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan aivojen tapaa muuttaa ja integroida aistihavaintoja ja muistoja silloin, kun ne jollain tavalla liittyvät itseen (Sui & Humphreys, 2015). Jos ihminen esimerkiksi havaitsee jotain itseensä liittyvää, kuten vaikkapa kuulee oman nimensä tai näkee oman kuvansa, se kaappaa huomion hyvin herkästi ja muistetaan tehokkaasti. Jos katsekontakti aktivoi itseen liittyvää tiedonkäsittelyä, se voisi selittää monia katsekontaktin vaikutuksista kuten sen, että suoraan kohti katsovan henkilön kasvot muistetaan paremmin ja koetaan miellyttävämpinä kuin katsekontaktia välttelevän henkilön kasvot (Conty ym., 2016). Ehdotusta ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu. Tutkimme kolmen kokeen avulla, aktivoiko katsekontakti itseen liittyvää tiedonkäsittelyä (Hietanen & Hietanen, 2017). Kahdessa kokeessa tutkittaville esitettiin videonauhalta joko toisen ihmisen suora tai käännetty katse. Kolmannessa kokeessa tutkittavat sen sijaan näkivät heitä vastapäätä istuvan ihmisen, joka katsoi joko suoraan kohti tai alaspäin. Itseen liittyvää tiedonkäsittelyä mitattiin esittämällä tutkittaville tulkinnanvaraisia suomenkielisiä tai vieraskielisiä lauseita, ja heiltä kysyttiin, mikä persoonapronomini parhaiten sopisi lauseeseen tai kuvaisi sen sisältöä. Aidon katsekontaktin toisen ihmisen kanssa havaittiin lisäävän itseen liittyvää tiedonkäsittelyä, mikä ilmeni minä-sanojen käytön lisääntymisenä. Sen sijaan suoraa katsetta esittävillä videoilla ei ollut tällaista vaikutusta. Katsekontakti siis aktivoi itseen liittyvää tiedonkäsittelyä, mutta tämä vaikutus saattaa edellyttää toisen ihmisen katseen kohteena olemista.

Väitöskirjani toisessa osajulkaisussa tarkasteltiin toisen ihmisen katseen kohteena olemisen ja hänen fyysisen läsnäolonsa merkitystä katsekontaktin vaikutuksiin tunnereaktioissa sekä itseen liittyvässä tiedonkäsittelyssä (Hietanen ym., 2020). Kun toinen ihminen hakee katsekontaktia, se koetaan yleensä myönteisenä asiana (ks. katsaus Kleinke, 1986). Useimmat muut eläimet katsovat toisiaan silmiin viestiäkseen uhkaa tai aggressiota (Emery, 2000), mutta ihmiset sen sijaan tulkitsevat katsekontaktin yleensä viestinä kiinnostuksesta, ystävällisyydestä tai pyrkimyksestä vuorovaikutukseen (Kleinke, 1986). Katsekontaktin vaikutuksia tunteisiin on tutkittu muun muassa psykofysiologisilla menetelmillä, joilla voidaan mitata psyykkisiä tapahtumia ilmentäviä reaktioita kehosta (ks. katsaus Hietanen, 2018). Näillä menetelmillä katsekontaktin on havaittu nostavan vireystilaa ja mahdollisesti myös herättävän positiivisia tunteita. Virittävä vaikutus on osoitettu muun muassa mittaamalla ihon sähkönjohtavuutta, joka ilmentää autonomisen hermoston aktivaatiota (esim. Nichols & Champness, 1971). Lisäksi kasvolihasten aktivaatiota mittaamalla toisen ihmisen suoran katseen on osoitettu aiheuttavan positiiviseen tunnereaktioon viittaavan vasteen (Hietanen ym., 2018). Katsekontaktin aikana poskipäälihakset, joita kutsutaan myös hymylihaksiksi, jännittyvät hieman ja kulmakarvojen kurtistajalihakset rentoutuvat. On kuitenkin epäselvää, millaisten mekanismien vaikutuksesta katsekontakti saa nämä reaktiot aikaan. On mahdollista, että katsekontaktin aiheuttamat tunnereaktiot syntyvät siitä, että ihminen kokee olevansa toisen katseen kohteena ja vuorovaikutuksessa tämän kanssa. Tähän viittaavat aiemmat tutkimustulokset, joissa katsekontaktin autonomista hermostoa virittävän vaikutuksen on havaittu edellyttävän kokemusta toisen katseen kohteena olemisesta (Myllyneva & Hietanen, 2015). Toisaalta on myös mahdollista, että katsekontaktin vaikutukset edellyttävät toisen ihmisen fyysistä läsnäoloa ja siis samassa tilassa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Myös tämä vaihtoehto on yhteensopiva aiempien tutkimustulosten kanssa. Me tutkimme, saako katsekontakti aikaan samanlaisia psykofysiologisia reaktioita ja aktivoiko se samaan tapaan itseen liittyvää tiedonkäsittelyä videopuhelun välittämässä vuorovaikutuksessa kuin samassa tilassa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (Hietanen ym., 2020). Näitä kahta vuorovaikutustilannetta verrattiin myös tilanteeseen, jossa tutkittavat vain katselivat toista ihmistä videolta, siis ilman kaksisuuntaista näköyhteyttä ja ilman kokemusta toisen katseen kohteena olemisesta. Tulokset osoittivat, että katsekontaktin autonomista hermostoa virittävä vaikutus on samanlainen silloin, kun toinen ihminen on samassa tilassa, kuin silloin, kun hänet nähdään kaksisuuntaisen videopuheluyhteyden välittämänä. Pelkän videon näkeminen toisesta ihmisestä ei saanut aikaan tätä ihon sähkönjohtavuudessa havaittavaa vireystilan aktivoitumista. Lisäksi suoran katseen näkeminen aiheutti positiiviseen tunnereaktioon viittaavaa aktivaatiota kasvolihaksissa kaikissa kolmessa tilanteessa. Odotusten vastaisesti tutkittavien vastaukset itseen liittyvän prosessoinnin mittarissa eivät eronneet eri tilanteiden välillä. Tämä saattaa selittyä metodologisilla tekijöillä, kuten sillä, että tutkittavat toistivat saman tehtävän kolme kertaa. Lisäksi tutkimuksessa kerättiin EEG- ja persoonallisuuskyselyaineistoa katsekontaktin aktivoiman, lähestymis- tai välttämismotivaatiota ilmentävän alfa-aaltofrontaaliasymmetrian yksilöllisten erojen tutkimiseen, mutta aineistokoko jäi tätä tarkastelua varten riittämättömäksi, ja aineisto pyritään julkaisemaan myöhemmin osana laajempaa aineistokokonaisuutta. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset osoittivat, että katsekontaktin psykofysiologiset vaikutukset eivät eroa merkittävästi samassa tilassa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja videopuheluyhteyden välillä.

Väitöskirjani kolmannessa osajulkaisussa tutkittiin katsekontaktin vaikutuksia epärehelliseen käyttäytymiseen (Hietanen ym., 2018). Itsetietoisuuden ja tunnereaktioiden lisäksi toisen ihmisen katse voi vaikuttaa myös käyttäytymiseen (e.g., Bateson ym., 2006). Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä muut heistä ajattelevat, ja hyväksynnän ja arvostuksen vuoksi on järkevää käyttäytyä hyvin silloin, kun muut näkevät. Kyky yhteistyöhön on ihmiselle hyvin lajinomainen piirre, ja siihen liittyvien psykologisten mekanismien ajatellaan olevan hyvin herkkiä toisen ihmisen katseelle (Ernest-Jones ym., 2011). On siis perusteltua olettaa, että jos ihminen on toisen katseen kohteena, hän käyttäytyy todennäköisemmin sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Tutkimusnäyttöä tästä vaikutuksesta on melko paljon (esim., Dear ym., 2019; Manesi ym., 2016), mutta aiemmissa tutkimuksissa on yksi merkittävä rajoite. Näissä tutkimuksissa ärsykkeenä on käytetty suoraa katsetta esittäviä kuvia aidon ihmisen katseen sijaan. Tällaisten katsekuvien on osoitettu esimerkiksi lisäävän anteliaisuutta (Haley & Fessler, 2005; Powell ym., 2012) ja avuliaisuutta (Manesi ym., 2016) sekä vähentävän juomien maksamatta jättämistä (Bateson ym., 2006), pyörävarkauksia (Nettle ym., 2012), roskaamista (Bateson ym., 2013, 2015) ja huijaamista tutkimustilanteissa (Oda ym., 2015; Siebenaler ym., 2018). Katsetta esittävän kuvan ja aidon ihmisen näkeminen ovat kuitenkin hyvin erilaisia kokemuksia, minkä vuoksi asiaa on tärkeää tutkia myös käyttämällä ärsykkeenä aidon ihmisen katsetta (Risko ym., 2012). Tutkimme katsekontaktin vaikutusta epärehelliseen käyttäytymiseen vuorovaikutteisella tietokonepelillä, jota tutkittavat pelasivat tutkimusavustajaa vastaan. He luulivat tutkimusavustajan olevan toinen tutkimukseen osallistuja. Pelikierroksilla, joita ennen tutkittavat olivat nähneet vastapelaajan katsovan suoraan kohti, he valehtelivat vähemmän kuin kierroksilla, joita ennen vastapelaaja oli katsonut alaviistoon. Tulokset siis osoittivat, että aito katsekontakti voi vähentää valehtelemista.

Väitöskirjani tulokset laajentavat aiempaa ymmärrystä katsekontaktin vaikutuksista ja niiden mekanismeista. Tulokset viittaavat siihen, että toisen ihmisen suora katse aktivoi itseen liittyvää kognitiivista prosessointia ja vähentää valehtelemista. Lisäksi havaittiin, että katsekontaktin aiheuttama autonomisen hermoston virittyminen edellyttää toisen ihmisen katseen kohteena olemista, mutta ei hänen fyysistä läsnäoloaan. Yhdessä nämä tulokset ilmentävät katsekontaktin vaikutusten moninaista ja tilannesidonnaista luonnetta.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1713-3

Jonne Hietanen

Lähteet

Argyle, M. (1988). Bodily communication (2nd ed.). International Universities Press, Inc.

Bateson, M., Callow, L., Holmes, J. R., Roche, M. L. R., & Nettle, D. (2013). Do images of ‘watching eyes’ induce behaviour that is more pro-social or more normative? A field experiment on littering. PloS ONE, 8(12), Article e82055. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082055

Bateson, M., Nettle, D., & Roberts, G. (2006). Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting. Biology Letters, 2(3), 412–414. https://doi.org/10.1098/rsbl.2006.0509

Bateson, M., Robinson, R., Abayomi-Cole, T., Greenlees, J., O’Connor, A., & Nettle, D. (2015). Watching eyes on potential litter can reduce littering: evidence from two field experiments. PeerJ, 3, Article e1443. https://doi.org/10.7717/peerj.1443 

Dear, K., Dutton, K., & Fox, E. (2019). Do ‘watching eyes’ influence antisocial behavior? A systematic review & meta-analysis. Evolution and Human Behavior, 40(3), 269–280. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2019.01.006

Driver, J., Davis, G., Ricciardelli, P., Kidd, P., Maxwell, E., & Baron-Cohen, S. (1999). Gaze perception triggers reflexive visuospatial orienting. Visual Cognition, 6(5), 509–540. https://doi.org/10.1080/135062899394920

Ernest-Jones, M., Nettle, D., & Bateson, M. (2011). Effects of eye images on everyday cooperative behavior: a field experiment. Evolution and Human Behavior, 32(3), 172–178. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.10.006

Friesen, C. K., & Kingstone, A. (1998). The eyes have it! Reflexive orienting is triggered by nonpredictive gaze. Psychonomic Bulletin & Review, 5(3), 490–495. https://doi.org/10.3758/BF03208827

George, N., & Conty, L. (2008). Facing the gaze of others. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 38(3), 197–207. https://doi.org/10.1016/j.neucli.2008.03.001

Govern, J. M., & Marsch, L. A. (2001). Development and validation of the situational self-awareness scale. Consciousness and Cognition, 10(3), 366–378. https://doi.org/10.1006/ccog.2001.0506

Haley, K. J., & Fessler, D. M. T. (2005). Nobody's watching?: Subtle cues affect generosity in an anonymous economic game. Evolution and Human Behavior, 26(3), 245–256. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2005.01.002

Hietanen, J. K. (2018). Affective eye contact: An integrative review. Frontiers in Psychology, 9, Article 1587. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01587

Hietanen, J. K., Helminen, T. M., Kiilavuori, H., Kylliäinen, A., Lehtonen, H., and Peltola, M. J. (2018). Your attention makes me smile: direct gaze elicits affiliative facial expressions. Biological Psychology, 132, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2017.11.001

Hietanen, J. K., Leppänen J. M., Peltola M. J., Linna-aho K., & Ruuhiala, H. J. (2008). Seeing direct and averted gaze activates the approach-avoidance motivational brain systems. Neuropsychologia, 46(9), 2423–2430. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2008.02.029

Hietanen, J. O., & Hietanen, J. K. (2017). Genuine eye contact elicits self-referential processing. Consciousness and Cognition, 51, 100–115. https://doi.org/10.1016/j.concog.2017.01.019

Hietanen, J. O., Peltola, M. J., & Hietanen, J. K. (2020). Psychophysiological responses to eye contact in a live interaction and in video call. Psychophysiology, 57(6), Article e13587. https://doi.org/10.1111/psyp.13587

Hietanen, J. O., Syrjämäki, A. H., Zilliacus, P. K., & Hietanen, J. K. (2018). Eye contact reduces lying. Consciousness and Cognition, 66, 65–73. https://doi.org/10.1016/j.concog.2018.10.006

Itier, R. J., & Batty, M. (2009). Neural bases of eye and gaze processing: the core of social cognition. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(6), 843–863. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.02.004

Manesi, Z., Van Lange, P. A. M., & Pollet, T. V. (2016). Eyes wide open: Only eyes that pay attention promote prosocial behavior. Evolutionary Psychology, 14(2), 1–15. https://doi.org/10.1177/1474704916640780

Myllyneva, A., & Hietanen, J. K. (2015). There is more to eye contact than meets the eye. Cognition, 134, 100–109. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.09.011

Myllyneva, A., Ranta, K., & Hietanen, J. K. (2015). Psychophysiological responses to eye contact in adolescents with social anxiety disorder. Biological Psychology, 109, 151–158. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2015.05.005

Nettle, D., Nott, K., & Bateson, M. (2012). ‘Cycle thieves, we are watching you’: impact of a simple signage intervention against bicycle theft. PloS ONE, 7(12), Article e51738. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051738

Nichols, K. A., & Champness, B. G. (1971). Eye gaze and the GSR. Journal of Experimental Social Psychology, 7(6), 623–626. https://doi.org/10.1016/0022-1031(71)90024-2

Oda, R., Kato, Y., & Hiraishi, K. (2015). The watching-eye effect on prosocial lying. Evolutionary Psychology, 13(3). https://doi.org/10.1177/1474704915594959

Powell, K. L., Roberts, G., & Nettle, D. (2012). Eye images increase charitable donations: Evidence from an opportunistic field experiment in a supermarket. Ethology, 118(11), 1096–1101. https://doi.org/10.1111/eth.12011

Pönkänen, L. M., Peltola, M. J., & Hietanen, J. K. (2011). The observer observed: Frontal EEG asymmetry and autonomic responses differentiate between another person's direct and averted gaze when the face is seen live. International Journal of Psychophysiology, 82(2), 180–187. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2011.08.006

Reddy, V. (2003). On being the object of attention: implications for self–other consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 7(9), 397–402. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00191-8

Risko, E. F., Laidlaw, K. E., Freeth, M., Foulsham, T., & Kingstone, A. (2012). Social attention with real versus reel stimuli: toward an empirical approach to concerns about ecological validity. Frontiers in Human Neuroscience, 6, Article 143. https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00143

Sartre, J.-P. (1966). Being and nothingness: An essay on phenomenological ontology. Washington Square Press.

Siebenaler, S., Szymkowiak, A., Robertson, P., Johnson, G. I., Law, J., & Fee, K. (2018). Social presence and dishonesty in retail. HCI’18: Proceedings of the 32nd International BCS Human Computer Interaction Conference, Article 34. https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2018.34

Sui, J., & Humphreys, G. W. (2015). The integrative self: How self-reference integrates perception and memory. Trends in Cognitive Sciences, 19(12), 719–728. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.08.015

Yarbus, A. L. (2013). Eye movements and vision. Springer.

Comprehensive-holistic neurorehabilitation, outcomes and their subjective appraisal in adults with traumatic brain injury

Lisännyt Iiris Kyläheiko 14. joulukuuta 2020

Väitöskirjan nimi: Comprehensive-holistic neurorehabilitation, outcomes and their subjective appraisal in adults with traumatic brain injury

Jaana Sarajuuri

Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Väitöstilaisuus 1.10.2020: 

Vastaväittäjä: 

Senior Research Professor Emeritus James F. Malec, PhD, Indiana University School of Medicine, Professor Emeritus, Mayo Clinic Indianapolis, USA 

Esitarkastajat: 

Professor Keith D. Cicerone, PhD, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Associate Professor, Seton Hall University Graduate School of Medical Education New Jersey, USA 

Docent Päivi Hämäläinen, PhD, University of Turku and Masku Neurological Rehabilitation Centre, Turku, Finland 

 

Aivovammoilla on maailmalaajuisesti merkittävä vaikutus terveydenhoitoon niihin liittyvän korkean ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden sekä sosioekonomisen taakan vuoksi. Aivovammoille ominaiseen neuropatologiaan liittyy suuri määrä erilaisia kognitiivisia, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyn sekä motorisen toimintakyvyn häiriöitä. Ne aiheuttavat usein pitkäaikaista, elinikäistä ja myös ajan myötä kehittyvää toimintakyvyn alenemaa, mikä heikentää monen vammautuneen yleistä terveydentilaa, psykososiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Vaikka aivovammapotilaiden hoidon, kuntoutusinterventioiden ja tutkimuksen laatu on viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana kehittynyt, tehokkaiden käytäntöjen tutkimusnäyttö on yhä vähäistä, eikä kuntoutusinterventioista ole juurikaan näyttöön perustuvia suosituksia. Aivovamman postakuutin vaiheen kokonaisvaltaisten-holististen neuropsykologisesti painottuneiden moniammatillisten kuntoutusohjelmien (CHRP) vaikuttavuutta potilaiden psykososiaalisen toimintakyvyn kohentamiseksi on osoitettu usealla tutkimuksella, mutta kontrolloituja tutkimuksia on vähän. Puutetta on myös tutkimuksesta, joka selvittäisi kognitiivisten ja motoristen toimintojen yhteyksiä, vaikka näillä saattaisi olla kliinistä merkitystä aivovammojen kuntoutuksessa. Viime vuosina on myös lisääntynyt tietoisuus tarpeesta täydentää kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointia kuntoutujan omakohtaiseen kokemukseen perustuvalla arvioinnilla, jolla saattaisi olla merkitystä erilaisten kuntoutusinterventioiden kohdentamiseen. 


Tässä väitöstutkimuksessa tutkittiin CHRP-sovelluksen vaikutusta aivovammapotilaiden psykososiaaliseen toimintakykyyn (Osatutkimus I), kuntoutuksen objektiivisesti mitattavien ja subjektiivisesti arvioitujen vaikutusten välistä yhteyttä (Osatutkimus III) sekä kognitiivisen ja motorisen suoriutumisen välisiä yhteyksiä niiden hyödyntämiseksi kononaisvaltaisessa moniammatillisessa aivovammakuntoutuksessa (Osatutkimus II). Osatutkimus I vertasi 19 aikuispotilasta, joilla oli postakuutin vaiheen keskivaikea tai vaikea aivovamma ja jotka oli valittu peräkkäin kuuden viikon mittaiseen CHRP-kuntoutukseen, ja 20 kontrollipotilasta, jotka olivat saaneet yleisen terveydenhuollon käytäntöjen mukaisia kuntoutuspalveluja. Kahden vuoden seuranta-ajan jälkeen arvioitiin potilaiden produktiivisuutta (työssä, opiskelemassa tai osallistuminen vapaaehtoistyöhön) lopputulosmuuttujalla ’produktiivinen’ tai ’ei-produktiivinen’ kahden sokkoutetun arvioitsijan toimesta. Produktiivisuus arvioitiin strukturoidulla kysymyslomakkeella, jonka täyttivät potilaat ja heidän läheisensä. Osatutkimus II mittasi 34 fyysisesti hyvin toipuneen postakuutin vaiheen keskivaikean tai vaikean aivovamman saaneen miehen kognitiivista ja motorista toimintakykyä. Kognitiivista toimintakykyä arvioitiin tiedonkäsittelyn sujuvuuden, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, erityisesti tahdonalaisten liikkeiden osalta, ja motorista toimintaa tasapainon, ketteryysjuoksun, ja rytmi-koordinaatiokyvyn osalta. Kahdessa maassa toteutettuun osatutkimukseen III osallistui 54 aikuispotilasta, joilla oli postakuutin vaiheen keskivaikea tai vaikea aivovamma ja jotka olivat palanneet työhön eriasteisesti CHRP-kuntoutuksen jälkeen. Objektiivista vaikutusta arvioitiin saavutetun työn vaativuusasteella ja subjektiivisia vaikutuksia itsearviointilomakkeella, joka käsitti kuusi osa-aluetta: oma ponnistelu kuntoutuksen aikana, elämän merkityksellisyys ja produktiivisuus, emotionaalinen tasapaino, sosiaalinen elämä ja kyky solmia läheisiä ihmissuhteita. 


Osatutkimus I osoitti, että seurannan päätyttyä 89% CHRP-kuntoutuksen käyneistä ja 55% verrokkiryhmän potilaista oli produktiivisia. CHRP osoittautui merkittävästi paremmaksi ennustamaan produktiivisuuden saavuttamista. Muut tekijät kuin CHRP eivät selittäneet ryhmien produktiivisuudessa havaittua eroa. Lisäksi osatutkimus III osoitti, ettei CHRP-kuntoutuksen jälkeen saavutettu työn vaativuusaste ollut yhteydessä subjektiivisen arvioinnin osa-alueisiin muutoin kuin läheisten ihmissuhteiden solmimisen kyvyn osalta. Kaiken kaikkiaan potilaat arvioivat olevansa varsin tyytyväisiä hyvinvoinnin eri osa-alueilla CHRP-kuntoutuksen jälkeen. Eksploratiivinen osatutkimus II analysoi kognitiivisten ja motoristen toimintojen välisiä suhteita ja osoitti yhteyksiä kognitiivisen tiedonkäsittelyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä dynaamisen tasapainon mittareiden välillä. Tiedonkäsittelyn ja toiminnanohjauksen sujuvuus heijastui kävelyn/dynaamisen tasapainon ja ketteryysjuoksun nopeuteen. 


Tämän väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että CHRP-kuntoutus edistää postakuutissa vaiheessa olevien keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden potilaiden psykososiaalista toimintakykyä jopa useita vuosia vammautumisen jälkeen (Osatutkimukset I ja III). Tulokset vahvistavat käsitystä, että CHRP-kuntoutus edesauttaa merkityksellisen ja tyydyttävän elämän luomista olemassa olevan toiminnanvajauksen kanssa. Aiempien vähälukuisten tutkimusten mukaisesti osatutkimus II tukee käsitystä kognitiivisen ja motorisen suoriutumisen vuorovaikutuksesta viitaten siihen, että tiedonkäsittelyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen mittarit ovat yhteydessä motoriseen suoriutumiseen. Tulokset tukevat käsitystä kuntoutuksen multimodaalisista vaikutuksista ja kannustavat moniammatilliseen kokonaisvaltaiseen aivovammakuntoutukseen sen tuloksellisuuden tehostamiseksi. Osatutkimus III:n tulokset vahvistavat käsitystä, että objektiivisesti mitattava kuntoutustulos ei välttämättä ole yhteydessä potilaan kokemaan hyvinvointiin tai tyytyväisyyteen. Tulokset viittaavat siihen, että nämä ovat subjektiivisessa kokemuksessa erillisiä puolia, jotka tulisi huomioida kuntoutuksen tuloksia arvioitaessa. Tämän väitöstutkimuksen löydökset kannustavat toteuttamaan CHRP-mallin mukaista kuntoutusta aivovammapotilaiden psykososiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kohentamiseksi.


Väitöskirja on saatavissa täältä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/319356

Väitöskirja: Otsalohkodementian diagnostiikka vaatii laajaa neuropsykologista selvittelyä

Lisännyt Iiris Kyläheiko 26. tammikuuta 2020

Väitöskirjani Cognitive and behavioral characteristics of frontotemporal lobar degeneration tarkastettiin Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa syyskuussa 2017.Väitöstutkimuksessani havaittiin, että otsa-ohimolohkorappeumien tunnistamiseen tarvitaan laajaa neuropsykologista tutkimusta ja käyttäytymisen muutosten järjestelmällistä arviointia.

Otsa-ohimolohkorappeuman oireet puhkeavat usein jo myöhäisessä keski-iässä ja se onkin Alzheimerin taudin (AT) jälkeen yleisin työikäisten dementiaa aiheuttava sairaus. Ensisijaisesti käytösoirein ilmenevä otsalohkodementia on otsa-ohimolohkorappeumien yleisin alamuoto.Otsalohkodementian keskeisiä oireita ovat käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutokset sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat. Sairastunut saattaa muuttua apaattiseksi ja välinpitämättömäksi tai impulsiiviseksi ja estottomaksi. Tiedonkäsittelyn ongelmista korostuu toiminnan sujuvuuden ja joustavuuden heikentyminen, joka voi arjessa näkyä esimerkiksi aloitekyvyttömyytenä ja epäjärjestelmällisyytenä. Otsa-ohimolohkorappeumiin kuuluu myös kaksi kielellisin oirein ilmenevää alatyyppiä, etenevä sujumattomuusafasia ja semanttinen afasia. Sairaus esiintyy usein suvuittainja oireyhtymän taustalta on löydetty useita geneettisiä mutaatioita. Suomessa merkittäväksi geneettiseksi mutaatioksi on osoittautunut vuonna 2011 löydetty kromosomiin 9 liittyvä kuuden nukleotidin käsittävä toistojakson muutos, C9ORF72, joka selittää lähes puolet suomalaisista otsa-ohimolohkorappeumatapauksista.

Muistisairauksiin liittyvissä tutkimuksissa otsalohkodementia on jäänyt varsin vähälle huomiolle. Otsalohkodementian erottaminen erityisesti AT:sta ja toisaalta psykiatrisista sairauksista voi olla haastavaa. Kognitiivisten ja käyttäytymiseen liittyvien muutosten arvioiminen on keskeinen osa taudin diagnostiikkaa, mutta aiempaa tutkimusta tämän tautiryhmän neuropsykologisista piirteistä ei ole suomalaisessa väestössä tehty ja kansainvälisissä tutkimuksissa tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Tieto C9ORF72-toistojaksomutaation kantajien kognitiivisesta profiilista on hyvin vähäistä. 

Väitöstutkimuksessani pyrittiin löytämään kliiniseen käyttöön soveltuvia neuropsykologisia menetelmiä, joista on hyötyä otsalohkodementian varhaisessa tunnistamisessa,sekä selvittämään C9ORF72-mutaation kantajien neuropsykologisia erityispiirteitä.Lisäksi haluttiin tutkia käytösoireita kartoittavan FBI-mod -läheiskyselyn hyödyllisyyttä muistisairauksien arvioinnissa.Tutkimusaineisto koostui kahdessa yliopistosairaalassa (OYS ja KYS) diagnosoiduista otsa-ohimolohkorappeumaa, AT:a ja lievää kognitiivista heikentymää (MCI) sairastavista.

Laajan neuropsykologisen tutkimuksen perusteella löydettiin eroavaisuuksia otsalohkodementiaa ja AT:a sairastavien tiedonkäsittelyyn liittyvissä vaikeuksissa.Otsalohkodementiaa sairastavat suoriutuivat AT-potilaita heikommin kielellistä (erityisesti foneemista) sujuvuutta, työmuistia ja kielellistä käsityskykyä arvioivissa tehtävissä. Sen sijaan muistisuoriutuminen, erityisesti viivästetyn mieleenpalautuksen osalta, oli heikompaa AT:a sairastavilla. Perinteiset toiminnanohjausta arvioivat menetelmät, kuten Trail Making tai Stroop, eivät erotelleet otsalohkodementiaa ja AT:a sairastavia toisistaan. Näiden menetelmien kohdalla suoriutumisen laadullisten piirteiden huomioiminen onkin erityisen tärkeää, kun pyritään erottamaan näitä sairausryhmiä toisistaan.

C9ORF72-mutaation kantajilla toiminnanohjauksen ongelmat olivat vaikeampia kuin ei-kantajilla: he suoriutuivat heikommin foneemisen fluenssin tehtävässä sekä tekivät enemmän inhibitio- ja perseveraatiovirheitä kuin ei-kantajat ja AT-potilaat. Joissakin tutkimuksissa C9ORF72-mutaation kantajilla on raportoitu samantyyppisiä viivästetyn mieleenpalautuksen ongelmia kuin AT:ssa, mutta tutkimuksemme tulokset eivät tukeneet näitä löydöksiä.Tapaustutkimuksen avulla kuvasimme kahdenkymmenen vuoden ajan seurannassa ollutta mutaation kantajaa, jonka sairaus ei edelleenkään ollut edennyt dementiatasoiseksi. Olimmekin yksi ensimmäisistä tutkimusryhmistä maailmassa, jotka ovat todenneet, että C9ORF72-mutaatioon liittyvä otsa-ohimolohkorappeuma voi edetä poikkeuksellisen hitaasti.

Perusterveydenhuollossa muistiseulana käytetyn CERAD-tehtäväsarjan kyky erotella otsalohkodementiaa ja AT:a sairastavia toisistaan oli rajallinen. Otsalohkodementiaa sairastavat kuitenkin suoriutuivat CERAD-tehtäväsarjan viivästetyn mieleenpalautuksen osioissa AT-potilaita paremmin. Aivan otsalohkodementian varhaisvaiheessa suoriutuminen CERAD-tehtäväsarjassa voi olla jopa normaalia. Käyttäytymisen ja luonteen muutoksien kartoittaminen potilaan läheisen täyttämän, erityisesti otsalohkodementian oireisiin suunnatun kyselylomakkeen (FBI-mod) avulla todettiin hyödylliseksi otsalohkodementian diagnostiikassa.FBI-mod -kysely erotteli hyvin otsalohkodementiaa sairastavat AT ja MCI -potilaista sekä etenevää sujumattomuusafasiaa sairastavista.

Otsalohkodementian tunnistaminen perusterveydenhuollossa on haastavaa ja osa potilaista ohjautuu aluksi psykiatriseen hoitoon käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutosten vuoksi. Myöhäisessä keski-iässä alkavista etenevistä luonteen muutoksista ja samanaikaisista tiedonkäsittelyn ongelmista kärsivien kohdalla pitäisikin huomioida otsalohkodementian mahdollisuus. Nämä henkilöt tulisi ohjata erikoissairaanhoitoon neurologisiin ja neuropsykologisiin tutkimuksiin taustalla mahdollisesti piilevän muistisairauden tunnistamiseksi. Väitöstutkimukseni tulokset korostavat laajan neuropsykologisen tutkimuksen merkitystä sekä suoriutumisen laadullisten piirteiden huomioimista otsa-ohimolohkorappeumien diagnostiikassa. Vaikka C9ORF72-mutaation kliininen kuva on hyvin vaihteleva, niin toiminnanohjauksen ongelmat ovat keskeinen osa taudinkuvaa. FBI-mod on hyödyllinen ja helppokäyttöinen väline käytösoireiden arviointiin. Suomessa yleisesti käytetty Muistikysely läheiselle ei kattavasti kartoita otsalohkodementialle tyypillisiä käytösoireita, joten FBI-mod -kyselyn käyttö on suositeltavaa tätä potilasryhmää tutkittaessa.

 

Noora Suhonen

Valo ja varmuus

Lisännyt Iiris Kyläheiko 26. tammikuuta 2020

Neuropsykologi pohtii sielua ja tiedettä kirkkoisä Augustinuksen innoittamana FESN 2019 -konferenssissa Milanossa.

Yksi kristinuskon historian kuuluisimmista kääntymisistä tapahtui Milanossa, nykyisen Pyhän sydämen katolisen yliopiston kampusalueella. Taidehistorian professori Cecilia De Carli Sciume ja lehtori Grazia Massone pitävät todennäköisenä, että Aurelius Augustinus olisi puhjennut 300-luvulla kyyneliin juuri Pyhän Katariinan puutarhassa, Pyhän Ambrosiuksen basilikan lähituntumassa, nykyisen Universitá Catollica del Sacro Cuore -yliopiston pihapiirissä, kun hän kuuli lapsenkaltaisen äänen kehottavan häntä tarttumaan Raamattuun ja lukemaan.

"Sanojen mukana virtasi sydämeeni valo ja varmuus, ja kaikki synkät epäilykset haihtuivat", Pyhä Augustinus kuvaa kääntymystään Tunnustuksissa, omaelämäkerrallisen kirjallisuuden klassikossa vuodelta 387. Kuuluisa tolle, lege -hetki viikunapuun alla, jonka seurauksena Augustinuksesta tuli lännen kirkon tärkein kirkkoisä ja kristinuskon varhaisajan merkittävin filosofi, sijoittui siis ehkä samaan pihapiiriin, jonne eurooppalaiset neuropsykologit kokoontuivat tihkusateisena viikonloppuna syyskuussa 1600 vuotta myöhemmin.

Ainakin Yhdysvalloista palanneelle keskiaikainen Pyhän sydämen katolinen yliopisto oli täydellinen eurooppalainen konferenssipaikka: kaunis ja epäkäytännöllinen, ristiriitainen, suurenmoinen. 

Keskiaikainen ympäristö aiheutti paitsi omat käytännön haasteensa (eikö täällä todella ole enempää vessoja?), se asetti konferenssin sisällöt myös kiinnostavaan historialliseen ja filosofiseen valoon. Keynote-puhujat esiintyivät Aula Magna -salissa, jossa aukeaa koko seinän peittävä, kattoon saakka ulottuva fresko, joka kuvaa Kaanaan häitä. Sali on rakennettu vuonna 1497 ruokailutilaksi, jossa sistersiläismunkit, aikansa oppineet ja totuuden etsijät, söivät hiljaisuudessa ja palvelivat vuoroin toisiaan. Freskon on maalannut Callisto Piazza 1500-luvulla. Aiheen ajateltiin sopivan munkkien ruokailutilaan. 

Vaikka luulen että Federation of the European Societies of Neuropsychology -yhdistyksen tieteellinen järjestelytoimikunta ei valinnut tilaa siksi, että näin Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko saatiin fMRI- ja PET-aktivaatiokuvioita esittelevien PowerPointien taustalakanaksi, minusta yhdistelmä oli nerokas – aivan kuten krusifiksit himmeästi valaistussa kryptassakin, jossa osa esityksistä pidettiin. Piilossa näennäisesti puhtaan tieteellisen ajattelumme alla vaikuttaa joka tapauksessa massiivisten kerrostumien vuori kaikenkarvaista ainesta behaviorismista ja Descartesista uskonnollisiin rituaaleihin ja myytteihin. Vaarallista minusta on peitellä niitä näkymättömiin.

Mutta Aula Magna -salin keskiaikaisten kattomaalausten ympyränmuotoisten reliefien eli tondojen, Pyhän Ambrosiuksen tunnusten, eläinvartaloisten ihmishahmojen ja kryptan krusifiksien alla meidän pyhät rituaalimme, tärkeät Power Pointimme ja loputtomat tutkimusprojektimme näyttivät äkkiä huomiota herättävän teknokraattisilta. Huomasin usein miettiväni asioita, joille olisi vaikea löytää sijaa neuropsykologikonferenssin virallisesta ohjelmasta. (Mutta jotta lukija voi nukkua yönsä kieriskelemättä epätietoisena siitä, mistä FESN 2019 -konferenssissa esitelmöitiin, luettelen lopuksi myös puhujia ja esitelmien sisältöjä.) 

Kun kuunteli esitelmiä hippokampuksista, neglecteistä ja Parkinson-potilaista benediktiläismunkkien 700-luvulla rakentamassa ja sistersiläisten 1400-luvulla laajentamassa luostarissa 300-luvulla vihityn basilikan naapurissa, (kerettiläiselle) neuropsykologille tuli mieleen ihmetellä, kuinka olemme päätyneet keskittymään juuri siihen suikaleeseen ihmismielestä, josta tällaisissa konferensseissa puhutaan. Mihin olemme laittaneet ne sielun muut ulottuvuudet, joita ihminen on pohtinut tuhansia vuosia? 

Ne on jätetty muiden vastuulle, varmaankin, mietimme niitä ehkä työajan ulkopuolella, kun emme saa yöllä unta tai kun vanhempamme ovat kuolemassa; kenties ajattelemme että ne voi sivuuttaa, ainakin toistaiseksi, meidän osaltamme. Mutta: mistä me tiedämme että kannatti valita juuri nämä kysymykset eikä jotkin toiset? (Ja: olisiko ilmakehässä nyt yli 400 ppm hiilidioksidia, jos emme olisi niin tottuneita ajattelemaan aina vain pientä kontekstistaan irrotettua viipaletta asioista, kaikista asioista?)

Jonkinlainen varmuuden valo tuntuu ohjaavan myös neuropsykologeja, vakaumus siitä, että juuri nämä asiat, näin käsitteellistettyinä, ovat kaikkein arvokkaimpia ja tarpeellisimpia; juuri näitä testituloksia kannattaa vertailla, näitä kortikaalisia vokseleita esitellä, näihin kysymyksiin keskittyä. 

Epäilemättä arvelemme niiden johtavan oikeaan suuntaan. 

Munkit taas ajattelivat, että oikeaan suuntaan johtavat köyhyys, naimattomuus ja kuuliaisuus. Siksi ne olivat luostarielämän ohjenuorat. Universitá Catollica -yliopiston perustajalle, rikkaaseen milanolaiseen sukuun syntyneelle Edoardo Gemellille uuden katolisen yliopiston perustava arvo oli köyhyys, jota hän piti Vapautena ja jonka hän kirjoitti isolla alkukirjaimella. (Keskittyneesti ja huolellisesti tehty työ rinnastettiin luostariyhteisössä rukoukseen. Siitäkö näkökulmasta 1400-luvun munkki yrittäisi ymmärtää boksplottiensa ääreen käpertyneitä aivokuvantajia ja kliinisiä neuropsykologeja, jotka ovat nyt valloittaneet heidän ruokasalinsa?) 

Saatoin hyvin olla FESN 2019 -konferenssissa ainoa, joka mietti Milanossa kääntynyttä kirkkoisä Augustinusta. Mutta hänen tarkkanäköiset psykologiset havaintonsa omien tekemistensä motiiveista ovat edelleen hämmästyttävän samastuttavia ja kirkkaasti ja kauniisti kuvattuja. Ja itse asiassa Augustinus saattaisi puolestaan arvostaa meidän kokeellisia menetelmiämme. Hän nimittäin pohtii Tunnustuksissaan myös muistin toimintaa ja törmää samalla introspektion rajoihin. "Sieluni on liian ahdas itseänsä käsittämään", Augustinus kirjoittaa. Tästä on kognitiiviseen neuropsykologiaan enää lyhyt askel.

Heräisikö siis kirkkoisä Augustinuksen, aikansa johtavan älykön uteliaisuus, jos hänelle selittäisi viikunapuun alla Pyhän Katariinan puutarhassa, että Lisa Cipolotti puhui potilaansa VC:n amnesiasta siksi, että häiriötä on vaikea selittää nykymalleilla hippokampuksen roolista muistitoiminnoissa? Että tapaus on ongelmallinen Larry Squiren ja kollegojen mallille, jonka mukaan hippokampusta tarvitaan uusien deklaratiivisten muistojen tallentamiseen, minkä jälkeen muistot tallennetaan pysyvämmin muualle (ehkä neokorteksiin)? (Jos Squiren malli on oikeassa, on epäselvää, miksi VC ei kyennyt muistamaan juuri mitään myöskään ajalta ennen hippokampuksen vaurioitumista.)

Vai kiinnittäisikö retoriikan professorina Milanossa työskennellyt Augustinus huomiota tekniseen kieleemme, sen keinoihin vedota ja vakuutella? Ajattelemme itseämme totuuden etsijöinä, mutta kysyisikö Augustinus, omat syntinsä ja elämänsä intiimeimmät yksityisasiat 1600 vuotta ennen Facebookia julkisesti kaikkien näkyville postannut overshareaaja, missä määrin rituaalejamme, aivovokseleitamme, potilasryhmäkeskiarvojamme, yhdistyksiämme ja huolellisesti roolitettuja esiintymisiämme saattavat ohjata muutkin motiivit kuin pyyteetön totuuden etsintä? 

Omien mielenliikkeittensä ja syntisten halujensa tottuneena erittelijänä Augustinus ei välttämättä suoralta kädeltä uskoisi, kun kirkkain silmin väittäisimme, että meitä kiinnostaa vain tiede ja totuus.

"On sitten vielä toisenkinlaisia kiusauksia, paljon vaarallisempia", Augustinus kirjoittaa Tunnustusten Kymmenennessä kirjassa, luvussa 35. "Sillä paitsi lihan halua, … on sielussa eräs toinenkin samoihin ruumiin aisteihin pohjautuva halu, joka tosin ei tahdo tavoitella nautintoa lihassa, mutta tahtoo kylläkin lihan välityksellä tyydyttää kärkästä uteliaisuutta, nimittäin tiedon ja tieteen vaippaan pukeutunutta tyhjää pyrkimystä."

En usko että Augustinuksen tarkoituksena on vähätellä tietoa tai tiedettä: niiden sijaan hän puhuu niiden vaippaan pukeutuneesta tyhjästä pyrkimyksestä

Tiedon vaippaan pukeutuneista pyrkimyksistä puheen ollen: vaikka keskustelu replikaatiokriisistä on viimein rantautumassa myös kognitiiviseen neurotieteeseen, aihe loisti Milanossa poissaolollaan. Augustinus koki omassa elämässään, miltä tuntuu kun varmat akateemiset totuudet alkavat murentua. Augustinus pettyi aikansa asiapenttitieteisiin, koska ne eivät onnistuneet vastaamaan hänen syvimpiin kysymyksiinsä, vaikka ensin siltä näytti. 

Nyökkäisikö Augustinus, jos hänelle esittelisi Cortexissa vastikään julkaistun replikaatio-ongelmia ja julkaisusarjojen vaikuttimia käsittelevän artikkelisarjan? Tieteellisiä lehtiä selvästi ohjaavat totuuden ohella muutkin vaikuttimet. Se ei olisi Augustinukselle yllätys: yksi hänen havainnoistaan oli, että valta-asemiin pyrkiminen näyttää olevan yksi ihmisen luontaisista ominaisuuksista.

Augustinuksesta, manikealaisuuteen ja filosofiaan pettyneestä uusplatonistista olisi ehkä kiinnostavaa, että osa maailman menestyneimmistä neuropsykologeista pitää toisten, yhtä arvostettujen ja asioistaan vakuuttuneiden, menetelmiä lähtökohtaisesti väärinä. (Myös edelliset perustavat riitamme tutkimusmenetelmiemme oletuksista taitavat nekin olla yhä edelleen ratkaisematta, kiista joka alkoi jo kauan ennen replikaatiokriisiä, ks., esim.: Caramazza, 1984, Brain and Language, 21: 9-20, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.2435&rep=rep1&type=pdf .) 

 Valo ja varmuus, virtaavatko ne yhä sydämessämme, vaikka tuloksemme eivät ole toistuneet eikä markkinoiden näkymätön käsi ole pelastanut planeettaa kiihtyvältä lämpenemiseltä kuten piti? 

Mistä tietää, että pyrkimys on tyhjä?

Mistä tietää, mikä johtaa oikeaan suuntaan? 

Mitkä valo ja varmuus meitä ohjaavat, ja kuinka kauan tähän suuntaan?

"Suuri ihme kohtaa minut tässä, hämmästys valtaa minut", Augustinus kirjoittaa Tunnustusten 10. kirjan 8. luvussa. "Ihmiset kulkevat ihailemassa korkeita vuoria, meren mahtavia aaltoja, vuolaita virtoja, avaria ulapoita. He tutkivat tähtien ratoja, mutta he jättävät itsensä tutkimatta ja ihmettelemättä." 

Näkymä Aula Magna -salin penkistä on edelleen sama, jota sistersiläismunkit katselivat viisisataa vuotta sitten syödessään: veden muuttuminen viiniksi, Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen. Fresko näkyy seinällä valkokankaan takana, jolta Sonja Kotzin Parkinson-potilaiden tulokset ja Lionel Naccachen resting state PET -kuviot FESN 2019 -konferenssin aikana hehkuivat, CMS-hermoverkkoja kuvaavat abstraktiot keskiarvoistetuissa laskennallisissa aivoissa. 

Valkokangas peitti jättimäisestä freskosta vain osan alhaalta, joten sitä saattoi katsella esitelmien aikana, jos katsoi ylös, puhujan ja luentokalvojen ohi. Salin valaistus oli tosin sikäli himmeä että yksityiskohtia oli vaikea erottaa esitelmien aikana, kun aivokuvat loimottivat Power Pointeilta. 

Ihmeellisintä Kaanaan häiden ihmeteossa ei Augustinuksen mukaan ole se, että vesi muuttui viiniksi. Ihmeellisempää on Augustinuksen mukaan se, että taivaalta sataa jatkuvasti vettä, ja että se muuttuu säännöllisesti viiniksi, aivan arkisesti. 

Jos ajattelee koko maailmaa, Augustinus kirjoittaa, sen yksityiskohtia, säännönmukaisuuksia ja hallintaa, ketä se ei ällistytä ja häikäise?


Jussi Valtonen

* * *

Liitteenä konferenssiesitysten luettelo, jonka lukija on kiihkeästi odottanut voivansa jättää lukematta. Luetteloa ei valitettavasti ole organisoitu kronologisesti eikä jokaista ruokailua ja kahvitaukoa kuvailtu. Kuvaus ei myöskään ole kattava: FESN 2019:ssa esiteltiin muun muassa huomattava määrä kuvia aivojen anatomisista osista, kuvailtiin pikkuaivomutismia vahvalla aksentilla, kaavailtiin non-invasiivisen aivostimulaation muotoja ja naposteltiin katetussa teltassa sisäpihalla suolapaloja, joita ei ollut hyväksytetty vegaanien eikä keliaakikoiden yhdistysten federaatiolla. Kaikkia näitä osuuksia ei kuvailla, mitä pahoittelen.

Toivon että puutteistaan huolimatta teksti tarjoaa silti "kattavan tietopaketin FESN 2019 -konferenssin annista kiinnostuneelle lukijalle".Syksy on epäilemättä myös hujahtanut yhdessä hujauksessa ja kevät jo lähtenyt käyntiin täydellä tohinalla yhdistyksen toiminnassa. 


Huhut kognitiivisen neuropsykologian kuolemasta

Minulle, joka varsinkin aiemmassa elämässäni pohdin, minkähän vuoksi kognitiivista neuropsykologiaa on tehty Suomessa niin vähän, FESN 2019 oli muistutus siitä, kuinka aktiivinen perinne erityisesti Italiassa ja Isossa-Britanniassa on yksittäisten aivovauriopotilaiden tutkimukselle. Lisa Cipolotti puhui perjantain amnesiasymposiumissa siitä, kuinka tärkeää potilastapausten tutkiminen on terveen kognition ymmärtämiselle. Tim Shallice, yksi kognitiivisen neuropsykologian brittiläisistä uranuurtajista, tosin valitteli samassa symposiumissa – säikäytettyään ensin yleisön kaatumalla noustessaan lavalle – sitä, kuinka pahasti tapaustutkimuksia hyödyntävä tutkimusote on jäänyt tiedeyhteisössä paitsioon. 

Italialainen Michele Scandola esitteli toisaalta edellisenä iltapäivänä tilastoja, jotka tuntuivat viittaavan päinvastaiseen: Scandolan mukaan case study ja case report -otsikoitujen artikkeleiden määrä on 90-luvun alusta alkaen lisääntynyt. (Ehkä kyse on otsikoinnin muutoksesta? Olen mielestäni nähnyt laskelmia, joiden mukaan aivokuvantamistutkimusten räjähdysmäinen kasvu olisi tapahtunut ainakin osin neuropsykologisten tapaustutkimusten kustannuksella. Ehkä perustutkimukselliset, kokeelliset case study -tutkimukset ovat vähentyneet mutta lääketieteessä suositut retrospektiiviset case report -kuvaukset lisääntyneet?) Michele Scandolan torstai-iltana esittelemä bayesilainen lähestymistavasta yksittäistapausten tilastollisiin analyyseihin oli joka tapauksessa luontevaa jatkoa Crawfordin ja kollegojen työlle tapaustutkimusten menetelmien kehittämisessä.


Toispuoleisesta huomiotta jättämisestä

Neglect jos jokin sopi käsiteltäväksi Milanossa. Bisiach ja Luzzatti käyttivät Milanon valokuvauksellista Piazza del Duomo -aukiota elegantissa demonstraatiossaan potilas NV:n kanssa vuonna 1978 siitä, että toispuoleinen huomiotta jättäminen voi kohdistua havaintokentän ohella myös mielikuviin. Nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin perjantain neglect-sessiossa Giuseppe Vallar, jonka mikrofoni katkoi turhauttavalla tavalla ja teki esityksen seuraamisesta tarpeettoman työlästä, esitti että toispuoleista huomiotta jättämistä olisi hyödyllisempää ajatella yhtenäisen syndrooman sijasta erilaisten häiriöiden kokoelmana, joka voi ilmetä lukemattomin tavoin ja rakentua osin toisistaan erillisten hermostollisten mekanismien varaan. Vallar puhui myös neglectille vastakkaisesta häiriöstä, hyperschematiasta, jossa esimerkiksi piirustukset saattavat laajeta toispuoleisesti, ja toisaalta kollegojensa kanssa kehittämästään prismakuntoutusmenetelmästä, jolla Vallar kertoi saaneensa lupaavia tuloksia. 


Amnesioista

Lisa Cipolottin esitys keskittyi hippokampusvaurion kärsineeseen potilaaseen VC:hen, jolla oli poikkeuksellisen syvä ja ajan suhteen tasainen retrogradinen amnesia. VC ei muistanut käytännössä mitään elämästään ennen muistihäiriön alkamista. 

Michael Kopelman kertoi amnestisesta potilaasta AB, joka oli ammatiltaan näyttelijä. Uusien semanttisten muistisisältöjen omaksumisessa potilaalle osoittautui olevan implisiittistä etua hänen aiemmin esittämistään näytelmäteksteistä, kun hän opetteli niitä uudelleen, vaikka hänen omaelämäkerrallinen muistinsa oli vakavasti vaurioitunut, eikä hän muistanut esittäneensä tekstejä aiemmin lainkaan. 

Andrew Mayes kertoi potilaastaan YR, joka oli kärsinyt hippokampusleesion, jossa noin 50 prosenttia aivoturson tilavuudesta oli vaurioitunut. Vaurion seurauksena YR:n muisti oli vakavasti heikentynyt tehtävissä, joissa käytettiin vapaata palautusta, mutta hänen kykynsä arvioida esitettyjen ärsykkeiden tuttuutta oli valikoidusti säilynyt. Vertasin sitä mielessäni omaan potilaaseemme LSJ, jonka hippokampaalinen kudos oli tuhoutunut bilateraalisesti käytännössä täydellisesti ja joka ei onnistunut näissäkään tehtävissä.

Chris Moulin kertoi kiinnostavasta konfabulaatiopotilaasta AKP:sta, joka koki elämänsä jatkuvasti toistuvan kuin jatkuvassa deja vu -kokemuksessa. Potilas kertoi keksittyjä tarinoita arkikokemuksistaan selittääkseen, miksi esimerkiksi sama lintu hänen mielestään lauloi toistuvasti samassa puussa ja miksi sama autoilija ajoi joka päivä hänen ohitseen samassa kadunkulmassa. Samankaltaisista oireista kärsiviä potilaita on kuulemma kuvattu jo 1800-luvun lopulta lähtien, jolloin ranskalainen Arnaud kuvasi Louis-nimisen potilaansa harvinaisilta kuulostaneita ongelmia vuonna 1896. Moulin arveli Milanossa, että kummallisilta vaikuttavien konfabulaatioiden taustalla saattaisi olla terveen kognitiivisen järjestelmän metakognitiivinen mekanismi, jolla tuttuuden tunteelle etsitään selitystä. (Selitys jättänee tuleville neuropsykologeille onneksi vielä jonkin verran selitettävää.)


Ajallisten tapahtumien käsittelystä aivoissa

Sonja Kotz Maastrichtin yliopistosta kertoi lauantain keynotessaan tutkimustuloksistaan, joiden mukaan aivoissa näyttäisi dissosioituvan kaksi erityyppistä ajallisten rytmien tai sekvenssien prosessoinnista vastaavaa mekanismia. Toinen niistä näyttäisi perustuvan enemmän pikkuaivojen, toinen basaaliganglioiden toimintaan. 

Monet hänen tutkimustuloksistaan perustuivat Parkinsonin häiriöstä kärsivien potilaiden motorisiin ongelmiin. Kotzin tulosten mukaan rytmien havaitsemisen tarkkuudella voidaan usein ennustaa suoritustasoa monenlaisissa motorisissa tehtävissä, mikä hänen mukaansa viittaa siihen, että rytmien havaitsemista ja tuottamista saattaisi kognitiivisessa järjestelmässä säädellä keskuskomponentti, joka puolestaan olisi monilla Parkinson-potilailla vaurioitunut.


Tietoisuus ja ei-tietoiset tilat

Toisin kuin Pyhä Augustinus ja hänen oppi-isänsä Milanon piispa Ambrosius, neuropsykologit eivät Milanossa juuri filosofisia tai teologisia kysymyksiä käsitelleet, ellei Lionel Naccachen esitystä tietoisista ja ei-tietoisista tiloista lasketa. 

"Mikä on minimaalista minimal conscious state -tilassa?" Naccache kysyi ranskalaisella aksentillaan perjantain keynotessaan. "Sekö, mitä tiedämme tietoisuudesta?" 

Yksi Naccachen pointeista oli, jos ymmärsin häntä oikein, että saatavilla olevat menetelmät MCS-tilojen tutkimiseen ovat osin puutteellisia. Hän suositteli niihin ei-kielellisiä menetelmiä kuten niitä, joita Michael Gazzaniga ja Joseph LeDoux käyttivät aivohalkiopotilailla ja niitä, joilla blindsight-ilmiötä on tutkittu muilla kädellisillä. Käyttäytymisen tason menetelmien lisäksi hänen mielestään yksi mahdollinen työkalu olisivat toiminnalliset aivokuvantamismenetelmät. 

Kuinkahan pian? huomasin pohtivani. Yllättävän moni kysymys tuntuu olevan uskon asia, niin teologiassa, filosofiassa kuin neuropsykologiassakin. Tämä huomio ei Aurelius Augustinusta hämmästyttäisi.Väitöskirja: The Role of Maternal Depressive and Anxiety Symptoms in Maternal Cognitive Processing During Pregnancy and Infant A

Lisännyt Laura Nenonen 3. heinäkuuta 2019

Väitöskirjani ”Äidin masennus- ja ahdistusoireiden yhteys hänen kognitiivisiin toimintoihinsa raskausaikana sekä 8-kuukauden ikäisen vauvan kasvojenilmeisiin suuntautuvaan tarkkaavaisuuteen – FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus” hyväksyttiin joulukuussa 2018 Turun yliopiston psykologian oppiaineessa. Tutkimuksessani selvitettiin äidin raskausaikana kokemien masennus- ja ahdistusoireiden sekä hänen kognitiivisten toimintojensa välisiä yhteyksiä. Lisäksi tutkittiin kahdeksan kuukauden ikäisen vauvan kasvojenilmeiden prosessointia ja erityisesti uhan havaitsemista kasvojenilmeistä, ja verrattiin lapsia, joiden äidit raportoivat korkeaa vs. matalaa psyykkistä stressiä raskausaikana/synnytyksen jälkeen.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että lapsen aivojen ja stressinsäätelyjärjestelmien kehitys alkaa jo sikiöaikana, ollen kiivainta ensimmäisten elinvuosien aikana. Äidin psyykkiset stressioireet raskausaikana ja synnytyksen jälkeen voivat ohjelmoida lapsen kehitystä niin, että lapsella on suurempi riski stressinsäätelyjärjestelmän ongelmiin ja myöhempään psyykkiseen sairastavuuteen. Tämä väitöskirja, osana laajempaa FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta, pyrki selvittämään varhaisia mekanismeja, jotka voivat välittää äidin psyykkisten stressioireiden siirtymistä lapsen terveyskehitykseen. Tutkimuksessa on kehityspsykopatologinen näkökulma: sekä äidin siirtymä vanhemmuuteen että lapsen varhaiskehityksen ohjelmoituminen raskausajasta alkaen, nähdään herkkyyskautena, joka ohjelmoi varhaista vanhemmuutta ja lapsen kehitystä syntymänjälkeisessä ympäristössä. Tavoitteena on ymmärtää mielenterveyden kehitysmekanismeja sekä löytää intervention kohteita varhaisen vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tueksi.

Väitöskirja koostui neljästä artikkelista, jotka on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä.

Ensimmäinen artikkeli oli käytettyihin kognitiivisiin testimenetelmiin liittyvä raportti, jossa verrattiin perinteisen kognitiivisen kykytestin, WAIS-IV:n, ja tietokoneistetun neuropsykologisen testipatterin, Cogstaten, välisiä yhteyksiä. Tutkittavat olivat raskaana olevia tai juuri synnyttäneitä naisia (N = 80). Tutkimuksessa havaittiin, että kahden kognitiivisen testin eri osien välillä oli ei-merkitseviä tai vain kohtalaisia yhteyksiä, jolloin niiden voidaan ajatella mittaavan pääosin toisistaan erillisiä kognitiivisia osatoimintoja. Cogstate ei mittaa kielellisen päättelyn kykyjä, ollen siten melko riippumaton kielellisestä tietopohjasta.

Viite artikkeliin: Kataja, E-L., Karlsson, L., Tolvanen, M., Parsons, C., Schembri, A., Kiiski-Mäki, H. & Karlsson, H. (2016). Correlation between the Cogstate computerized measure and WAIS-IV among birth cohort mothers. Archives of Clinical Neuropsychology, 32(2): 252-258. https://doi.org/10.1093/arclin/acw099

Toisessa osatyössä tutkittiin odottavan äidin (N = 230) kognitiivisten toimintojen (Cogstaten näönvarainen ja kielellinen työmuisti, tarkkaavaisuuden ylläpito, prosessointinopeus) ja masennus- ja ahdistusoireiden välisiä yhteyksiä. Ahdistuneisuudesta tutkittiin sekä yleisen ahdistuneisuuden että raskausspesifin ahdistuksen yhteyksiä. Tutkimuksessa havaittiin, että masennusoireet olivat yhteydessä heikompaan suoriutumiseen visuo-spatiaalisen työmuistin tehtävässä. Yhteys oli olemassa keskiraskaudessa tehtyyn kognitiiviseen testiin riippumatta siitä, missä raskauskolmanneksessa äiti raportoi masennusoireita. Samoin testintekoaikaan ajoittuva raskausspesifi ahdistuneisuus oli yhteydessä heikompaan kognitiiviseen testisuoriutumiseen. Yleinen ahdistuneisuus ei ollut yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen, ja ylipäänsä yhteydet oireiden ja kognition välillä olivat olemassa vain visuo-spatiaalista työmuistia edellyttävässä tehtävässä. Raskausaikana äidin aivojen muovautuvuus on suurta, sillä etenkin sosiaalis-emotionaaliset ja toiminnanohjauksesta vastaavat toiminnot alkavat mukautua vanhemmuuden vaatimuksiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että siirtymä vanhemmuuteen voi olla erilainen eri naisille, ja osalla naisista psyykkisiin oireisiin yhdistyy myös työmuistin ja toiminnanohjauksen vaikeuksia. Samat naiset ovat osallistuneet, osana FinnBrain-tutkimusta, seurantakäynneille myös synnytyksen jälkeen. Pitkän tähtäimen tavoitteena onkin arvioida, ovatko kognition ja psyykkisten oireiden väliset yhteydet tilapäisiä tai heijastuvatko ne jotenkin esimerkiksi varhaiseen vanhemmuuteen.

Viite tutkimukseen: Kataja, E-L., Karlsson, L., Huizink, A.C., Tolvanen, M., Parsons, C., Nolvi, S. & Karlsson, H. (2017). Pregnancy-anxiety and depressive symptoms associate with visuospatial working memory errors during pregnancy. Journal of Affective Disorders, 218:66-74. doi: 10.1016/j.jad.2017.04.03

Kolmannessa ja neljännessä osatyössä tutkittiin, miten kahdeksan kuukauden ikäinen vauva (N = 390) irrottaa katseensa erilaisista kasvojenilmeistä, erityisesti ympäristön uhkaa viestivistä pelokkaista kasvoista, kohti häiriöärsykkeitä. Näissä töissä oltiin kiinnostuneita siitä, miten äidin raskausajan ja synnytyksen jälkeisen ajan masennusoireet tai ahdistuneisuusoireet ovat yhteydessä vauvan tarkkaavaisuuteen ja pelkoprosessointiin (pelokkaat kasvot vs. iloiset ja neutraalit kasvot). Vauvan tarkkaavaisuutta tutkittiin silmänliikemenetelmän avulla.

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki vauvat irrottivat katseensa vähiten todennäköisesti pelokkaista kasvoista. Tulos vastaa aiempia tutkimuksia ikätyypillisestä tarkkaavaisuuden pelkovinoumasta vauvaiässä. Kuitenkin äidin masennusoireet olivat yhteydessä vauvan voimakkaampaan pelkoprosessointiin; vauvat, joiden äidit oireilivat joko raskausaikana tai synnytyksen jälkeen irrottivat katseensa pelokkaista kasvoista vähemmän todennäköisesti kuin vauvat, joiden äidit eivät raportoineet oireita. Samoin äidin raskausajan ahdistuneisuus oli yhteydessä vauvan voimakkaampaan pelkovinoumaan, senkin jälkeen, kun synnytyksen jälkeiset oireet otettiin huomioon. Äidin synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus puolestaan oli yhteydessä poikavauvojen suurempaan todennäköisyyteen irrottautua kaikista kasvoista kohti häiriöärsykkeitä, kun taas tytöillä äidin oireilu oli yhteydessä taipumukseen jäädä katsomaan kaikkia kasvoja. Nämä tulokset antavat viitteitä siitä, että varhainen kehitysympäristö, mahdollisesti jo kohtuympäristö, voi ohjelmoida vauvan tarkkaavaisuusjärjestelmiä havainnoimaan sosiaalis-emotionaalisia viestejä eri tavoin. Osa yhteyksistä voi olla sukupuolisidonnaisia. Tulokset voivat heijastella myös geeniperimän vaikutuksia. Samoja lapsia on tutkittu silmänliikemenetelmällä FinnBrainissa myöhemmin ensin 2,5-vuoden iässä ja tällä hetkellä 5-vuoden iässä. Tavoitteena onkin ymmärtää lapsen tunne-tarkkaavaisuusjärjestelmien kehitystä vauvaiästä alkaen, ja varhaisen stressin kontekstissa.

Viitteet tutkimuksiin: Kataja, E-L., Karlsson, L., Leppänen, J.M., Pelto, J., Häikiö, T., Nolvi, S., Pesonen, H., Parsons, C.E., Hyönä, J. & Karlsson, H. (2018). Maternal depressive symptoms during the pre- and postnatal periods and infant attention to emotional faces. Child Development, 8, doi: dx.doi.org/10.1111/cdev.13152

Kataja, E-L., Karlsson, L., Parsons, C.E., Pelto, J., Pesonen, H., Häikiö, T., Hyönä, J., Nolvi, S., Korja, R. & Karlsson, H. (2019). Maternal pre- and postnatal anxiety symptoms and infant attention disengagement from emotional faces. Journal of Affective Disorders, 243:280-289, doi: doi.org/10.1016/j.jad.2018.09.064

Väitöskirjan keskeisenä johtopäätöksenä on, että äidin raskausajan ja synnytyksen jälkeisen ajan masennus- ja ahdistusoireet ovat yhteydessä hänen omaan sekä vauvan kognitiiviseen prosessointiin. Lapseen liittyviä vaikutuksia voi ohjata myös vauvan sukupuoli. Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan kognitiivisen kontrollin ja toiminnanohjauksen ongelmat ovat yleisiä masennus- ja ahdistustiloissa. Aiempien tutkimusten mukaan ne voivat myös edeltää oireita, ollen riskitekijä oireiden kehittymiselle. Tutkimuksemme osoittaa, että samankaltaisia yhteyksiä löytyy myös yleisväestöstä raskausaikana. Tutkimuksemme mukaan yhteydet ovat lineaarisia, ja myös alle kliinisen katkaisupistemäärän jäävät oireet ovat yhteydessä heikompaan työmuistiin ja toiminnanohjaukseen. Tulevissa tutkimuksissa on tärkeää selvittää, mikä vaikutus oireilla ja kognitiivisilla ongelmilla on äitien arjen toimintakykyyn sekä tulevaan vanhemmuuteen. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota ongelmien päällekkäistymiseen. Samoin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että äidin oireilu on yhteydessä siihen, miten vauva prosessoi tunnepitoisia viestejä. Vaikka vielä ei tiedetä näiden löydösten merkitystä lapsen myöhemmälle kehitykselle, on tärkeää ajatella, että lapsi tuo oman osansa vuorovaikutukseen vanhemman kanssa. On myös tärkeää ajatella, että lapsen tarkkaavaisuus voi heijastella adaptiivisia, sopeutumista edistäviä muutoksia, jotka tukevat hänen vuorovaikutustaan vanhemman kanssa, siinä kehitysympäristössä, jossa lapsi kasvaa. Tarvitaankin pitkittäistutkimusta ymmärtämään tulosten merkitys pitkällä aikavälillä.

 

Eeva-Leena Kataja psykologi (PsT), perhepsykoterapeutti Tutkijatohtori, FinnBrain-tutkimus, Turun yliopisto Osa-aikainen yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, psykologian oppiaine eeva-leena.kataja@utu.fi

Väitöskirja: “Identification of Executive Function Difficulties in Preterm Preschool and Kindergarten Children”

Lisännyt Laura Nurmi 4. maaliskuuta 2019

Väitöskirjani “Identification of Executive Function Difficulties in Preterm Preschool and Kindergarten Children” hyväksyttiin University of Tasmaniassa joulukuussa 2018. Väitöskirjan aiheena oli keskosten toiminnanohjauksen vaikeuksien tunnistaminen ennen kuin he aloittivat koulunkäynnin. Tasmaniassa, jossa tutkimus suoritettiin, koulun aloitusikä on suhteellisen alhainen: koulu aloitetaan jo neljävuotiaana. Vaikka tiedetään hyvin, että keskosilla on lisääntynyt riski toiminnanohjauksen vaikeuksiin, tätä aihetta on lähinnä tutkittu kouluikäisillä. Väitöskirjassa tarkasteltiin mitkä sosiaaliset ja perinataaliset riskitekijät olivat yhteydessä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja millä neuropsykologisilla tutkimusmenetelmillä riskilapset voitaisiin tunnistaa ennen koulunkäynnin alkua.  Väitöskirjassa esitettiin kolme osatutkimusta, jotka on hyväksytty tieteellisiin julkaisuihin.

Tutkimusryhmä koostui 141:stä neljävuotiaasta  keskosesta (< 33 raskausviikkoa) ja 77:stä vertailulapsesta. Tutkimuksissa käytettiin osia WPPSI-III- ja NEPSY-II- testistöistä sekä Day-Night Stroop- ja Shape School-testejä. Lasten vanhemmat ja opettajat täyttivät toiminnanohjauskyselylomakkeet (BRIEF-P) ja käyttäytymiskyselylomakkeet (ASEBA CBCL/TRF), kun lapset aloittivat koulun seuraavana vuonna (lasten ikä oli neljä-viisi vuotta kyselylomakkeiden täytön ajankohtana). 

 

Riskitekijät toiminnanohjauksen vaikeuksien taustalla 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa todettiin, että keskosilla oli odotetusti enemmäntoiminnanohjauksen vaikeuksia suorituspohjaisissa testeissä kuin vertailuryhmällä. Keskosten ja vertailuryhmän vanhempien arvioinnit lastensa toiminnanohjauksen vaikeuksista eivät tilastollisesti poikenneet toisistaan, mutta opettajat arvioivat keskosilla olevan enemmän toiminnanohjauksen vaikeuksia kuin vertailuryhmällä. Lisäksi tarkasteltiin mitkä riskitekijät olivat yhteydessä toiminnanohjauksen vaikeuksiin keskosilla (esim. keskoisuuden aikaisuus, sukupuoli, lääketieteelliset komplikaatiot, sosiaaliset riskitekijät). Korkea sosiaalinen riski oli vahvin ennustaja toiminnanohjauksen vaikeuksiin keskosryhmässä. Etenkin äidin matala koulutustaso ennusti keskoslapsen toiminnanohjauksen vaikeuksia. 

 

Artikkelin viite: O'Meagher, S., Kemp, N., Norris, K., Anderson, P., & Skilbeck, C. (2017). Risk factors for executive function difficulties in preschool and early school-age preterm children. Acta Paediatrica, 106, 9, 1468-1473.doi: 10.1111/apa.13915

 

Suorituspohjaisten toiminnanohjauksen testien yhteys kyselylomakkeisiin

Toisessa osatutkimuksessa tutkittiin kuinka hyvin neuropsykologiset testitulokset (WPPSI-III, NEPSY-II, Day-Night Stroop, Shape School Task) ennustivat vanhempien ja opettajien arviointia lasten toiminnanohjauksesta (BRIEF-P). Neuropsykologisilla testituloksilla ei ollut vahvaa assosiaatiota kyselylomakkeiden tuloksiin, eli neljävuotiaan neuropsykologisen tutkimuksen tuloksilla ei voitu ennustaa sitä miten vanhemmat ja opettajat arvioivat lapsen toiminnanohjausta koulun alkaessa seuraavana vuonna. Tämä tulos oli sama keskos- ja vertailuryhmällä.

 

Artikkelin viite: O'Meagher, S., Norris, K., Kemp, N., & Anderson, P. (2018). Examining the relationship between performance-based and questionnaire assessments of executive function in young preterm children: Implications for clinical practice. Child Neuropsychology. (Advance online publication). doi:10.1080/09297049.2018.1531981

 

Vanhempien ja opettajien kyselylomakkaiden tulosten yhteneväisyys (kongruenssi)

Kolmanneksi selvitettiin kuinka yhteneväisiävanhempien ja opettajien arvioinnit lasten toiminnanohjauksesta ja käyttäytymisestä olivat. Vanhemmat arvioivat lapsillaan olevan enemmän toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen vaikeuksia kuin opettajat (kun keskos-ja vertailuryhmien tulokset yhdistettiin). Vanhempien ja opettajien arviot lasten vaikeuksista poikkesivat suuresti: lapset, joilla oli vanhempien arvioinnin mukaan kliinisesti merkittäviä toiminnanohjauksen tai käyttäytymisen ongelmia, eivät täyttäneet kliinisiä kriteerejä opettajien mielestä (ja myös toisinpäin) sekä keskos- että vertailuryhmässä. 

 

Artikkelin viite: O'Meagher, S., Norris, K., Kemp, N., & Anderson, P.(2019). Parent and teacher reporting of executive function and behavioral difficulties in preterm and term children at kindergarten. Applied Neuropsychology: Child.(Advance online publication).doi:10.1080/21622965.2018.1550404

 

Johtopäätökset

Väitöskirjan päätelmissä todettiin, että on tarvetta kehittää suosituksia alle kouluikäisten keskosten toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen seurantaan. Etenkin olisi hyvä edelleen selvittää kuinka keskoset valitaan seurantaan (esim. vain raskausviikkojen mukaan vai pitäisikö muita riskitekijöitä harkita).  Olisi myös hyvä kehittää parempia ja ekologisesti validimpia testimenetelmiä. Koska suorituspohjaiset neuropsykologiset testit eivät ennustaneet kyselylomakkeiden arviointia, voisi mahdollisesti myös olla hyvä käyttää kyselylomakkeita seurantatutkimuksissa jo ennen koulunalkua. Voi tosin myös olla mahdollista, että vanhemmat ja opettajat eivät tunnistaneet lasten toiminnanohjauksen vaikeuksia tai että suorituspohjaiset testit ja kyselylomakkeet mittaavat eri asioita. Toisaalta lasten toiminnanohjaus ja muut taidot kehittyvät nopeasti neljän-viiden vuoden iässä, joten on mahdollista että ristiriitaiset tulokset testien ja kyselylomakkeiden välillä johtuvat näistä muutoksista. Joka tapauksessa on suositeltavaa tutkia edelleen kuinka keskoset, joilla on riski saada toiminnanohjauksen vaikeuksia, voitaisiin tunnistaa mahdollisimman aikaisin. Aikainen ongelmien havaitseminen voisi mahdollistaa myös aikaisemman tukimenetelmien suunnittelun keskoslapsille; jo ennen koulunalkua ja ennen kuin mahdollisia oppimisvaikeuksia ilmenee. 

 

 

Sari O’Meagher

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, PhD

Royal Hobart Hospital ja University of Tasmania, Australia 

sari.omeagher@utas.edu.au

Väitöskirja: "Developmental pathways of language development: a longitudinal predictive study from prelinguistic stage to outcom

Lisännyt Laura Nurmi 4. maaliskuuta 2019

Kommunikaatiotaitojen tehokas hallinta ja kielen käyttö kommunikaation välineenä ovat keskeisiä lapsuuden kehitystehtäviä. Vuorovaikutustaitojen avulla lapsi liittyy yhteisöönsä ja viestii tarpeitaan, halujaan ja toiveitaan. Aina kehitys ei kuitenkaan etene odotetusti tai tyypillisesti. Kielen ja kommunikaation vaikeudet kuuluvat yleisimpiin varhaislapsuuden kehityshäiriöihin, esiintyvyyden vaihdellessa määritelmästä ja iästä riippuen noin 2-19% välillä. Näin ollen huomattavalla määrällä lapsia on kielen kehityksen häiriöitä ja yhä useammalla lievempiä kielen ja kommunikaation vaikeuksia. Riskilasten varhainen tunnistaminen on ensimmäinen askel lasten ja perheiden tukemisessa sekä myöhempien vaikeuksien ennaltaehkäisemisessä. Tätä varten kliiniseen käytäntöön tarvitaan entistä tarkempaa tietoa siitä, kuinka kehitys tyypillisesti etenee ja kuinka tunnistaa kehityksellisiä riskejä mahdollisimman varhain.

Väitöskirjassa tarkasteltiin esikielellisten kommunikaatiotaitojen varhaiskehitystä sekä tämän kehityksen yhteyksiä myöhempiin kielellisiin taitoihin ja vaikeuksiin kouluikään saakka. Tutkimuksella oli kolme päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli seurata ja kuvata useiden esikielellisten taitojen kehitystä kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Toisena tavoitteena oli tutkia tämän varhaiskehityksen ennustavuutta suhteessa myöhempiin kognitiivisiin, erityisesti kielen ja muistin, taitoihin. Kolmas tavoiteoli arvioida varhaisen seulonnan luotettavuutta kielen ja kommunikaation kehityksen seurannassa ja kehitykseen liittyvien riskien tunnistamisessa. Esikielellisillä taidoilla tarkoitetaan niitä vuorovaikutuksen keinoja, joita lapsella on käytettävissään ennen sujuvaa puhetta. Näitä taitoja ovat esimerkiksi tunteiden ilmaisu äänin ja ilmein, eleet, katsekontakti, huomion jakaminen toisen ihmisen kanssa, jokeltelu, yksittäiset sanat sekä puheen ymmärtäminen.  Myös lapsen leikkitaitojen on havaittu olevan osa ns. symbolisia taitoja ja siten kielen ja kommunikaation liittyvien taitojen ohella yhteydessä myöhempiin kielellisiin taitoihin. 

Aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2003–2011 osana Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin Esikko- ja Tomera-yhteistyöhankkeita. Kaiken kaikkiaan 508 lasta (50,2 % poikia, 49,8 % tyttöjä) perheineen osallistui tutkimukseen. Tutkimuksessa arvioitiin lyhyen Esikko-seulontalomakkeen käyttöä esikielellisten taitojen kehityksen systemaattisessa seurannassa neuvoloissa. Lomakkeella kartoitetaan varhaisen kielen ja kommunikaation kehityksen pääpiirteitä kolmella kehityksen eri osa-alueella: sosiaalinen kommunikaatio, puheen tuottaminen ja symboliset taidot (kielen ymmärtäminen ja leikki). Esikielellisiä vuorovaikutustaitoja seurattiin 6-24 kuukauden iässä kolmen kuukauden välein. Lisäksi lasten kielellistä kehitystä seurattiin osaotoksin 2 vuoden iässä (n = 104), 3 vuoden iässä (n = 112), 4 vuoden 7 kuukauden iässä (n = 296), 5 vuoden 3 kuukauden iässä (n = 102) ja ensimmäisen luokan kevätlukukaudella (n = 273).

Esikielellisten taitojen kehitystä tarkasteltiin osatutkimuksissa I ja II. Osatutkimuksessa I tätä tarkasteltiin 6–18 kk:n iässä ryhmätasolla muuttujasuuntautuneesta näkökulmasta hyödyntäen latenttia kasvukäyrämallinnusta. Erityisesti huomioitiin kommunikaatiotaitojen eri osa-alueiden kehityksen yhteiset ja erityiset piirteet sekä yksilöllisten erojen pysyvyys. Osatutkimuksessa II kehitystä tarkasteltiin henkilösuuntautuneesta näkökulmasta. Latentin profiilianalyysin avulla pyrittiin tunnistamaan sekä tilastollisesti että sisällöllisesti toisistaan eroavia tyypillisiä kehityskulkuja 12-21kk:n iässä. Tulokset osoittivat, että yksilölliset erot kehityksessä olivat suhteellisen jatkuvia ja pysyviä. Ryhmätasolla eri osa-alueiden kehityksessä oli huomattavaa päällekkäisyyttä, eli eri taidot näyttivät kehittyvän pääsääntöisesti samaan tahtiin ja samalla tasolla. Kehityksessä oli kuitenkin havaittavissa melko suuria yksilöllisiä eroja, ja aineistosta tunnistettiin kuusi selkeästi toisistaan eroavaa tyypillistä kehityskulkua. 

Varhaiskehityksen ennustavuutta tarkasteltiin ryhmätasolla suhteessa kielellisiin taitoihin 2–8 ikävuoden välillä (osatutkimus I) ja yksilötasolla suhteessa kielellisiin vaikeuksiin 4 vuoden 7 kuukauden iässä (osatutkimus II) sekä kielellisiin ja muistitaitoihin 5 vuoden 3 kuukauden iässä (osatutkimus III). Tavoitteena oli selvittää, mitkä varhaiskehityksen tekijät parhaiten ennustavat myöhempiä taitoja, sekä johtavatko tietyt varhaiset kehityskulut todennäköisemmin myöhempiin kielellisin vaikeuksiin. Esikielellisten taitojen kehitys oli kaikissa ikävaiheissa järjestelmällisesti yhteydessä sekä vanhempien raportoimiin että psykometrisin testein arvioituihin kielellisiin taitoihin. Ryhmätasolla myöhempiä kielellisiä taitoja ennusti parhaiten esikielellisten taitojen kokonaiskehitys. Yksilötasolla selkein kehityksellinen riskipiirre oli useiden vaikeuksien ilmeneminen varhaiskehityksen aikana. Erityisen vahva ennustava yhteys löytyi esikielellisten taitojen kehityksen ja myöhemmän työmuistisuoriutumisen väliltä. 

Kaikissa kolmessa osatutkimuksessa arvioitiin myös vanhempien avulla toteutettavan varhaisen seulonnan soveltuvuutta ja luotettavuutta kielen ja kommunikaation kehityksen seurannassa. Osatutkimus I arvioi, onko vanhempien arvioimien esikielellisten taitojen ja myöhempien monipuolisesti arvioitujen kielellisten taitojen kehityksessä nähtävissä jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Osatutkimuksissa II ja III varhaisten arviointien ennustavuutta tutkittiin yksilötasolla tarkastelemalla seulontamenetelmän sensitiivisyyttä (herkkyys) ja spesifisyyttä (tarkkuus). Tulokset osoittivat, että myöhempää kehitystä ennustavia varhaisia kehityspiirteitä voidaan luotettavasti tunnistaa vanhempien antaman lomaketiedon pohjalta. Yhteydet vanhempien varhaisten arviointien ja myöhempien kielellisten taitojen välillä olivat nähtävissä sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Kielen kehitys ja kielellisten taitojen syntymekanismit ovat pohdituttaneet tutkijoita vuosikymmeniä. Teoriat ovat noudattaneet pitkälti kunkin aikakauden tutkimuksellisia suuntauksia ja painottaneet milloin mielen sisäisiä prosesseja, milloin ympäristöä ja ulkoisia tekijöitä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan kielen ja kommunikaation kehitys etenee jatkumona esikielellisestä kehityksestä kielellisiin taitoihin.  Vahvat kehitykselliset yhteydet sekä esikielellisen kehityksen aikana eri taitojen välillä että esikielellisten taitojen ja myöhempien kielellisten taitojen välillä puoltavat ajatusta siitä, että kieli ja kommunikaatio rakentuvat useista varhaisista sosiokognitiivisista taidoista ja ovat siten tiiviisti linkittyneet muuhun ajattelun, päättelyn ja tiedonkäsittelyn kehitykseen. 

Yksilölliset erot varhaisissa sosiokognitiivisissa taidoissa ovat siten lähtökohta myöhemmälle kehitykselle. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsilla, joiden kehityksessä on havaittavissa useita riskipiirteitä jo ennen kahta ikävuotta, kielen ja kommunikaation taidot ovat heikommat ja työmuisti rajoittunut myös myöhemmissä ikävaiheissa verrattuna ikätovereihin, joiden esikielellinen kehitys eteni ongelmitta. Merkittävin kehityksellinen riskipiirre oli vaikeuksien kasaantuminen erityisesti, jos kehitys eteni hitaasti sosiaalisissa ja symbolisissa taidoissa. Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että kielellisten vaikeuksien taustalla voi olla monenlaisia vaikeuksia, eikä tuottavan kielen viive ole ainoa tai paras ennustava tekijä varhaiskehityksen aikana. Kehityksen seurannan näkökulmasta tämä tarkoitta, että tuottavan kielen taitojen lisäksi olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös muihin kommunikaatiotaitoihin ja yksittäisen arvioinnin sijaan kehitystä tulisi seurata toistuvasti ensimmäisten kahden ikävuoden aikana. 

Suomalainen neuvolajärjestelmä on luonteva paikka toteuttaa tällaista kehityksen seurantaa. Tärkeä lähtökohta arvioinnille on, että se toteutetaan vuorovaikutteisesti yhdessä perheen kanssa. Vanhempien antaman tiedon pohjalta voidaan saada suhteellisen luotettava kuva lapsen sen hetkisistä taidoista. Tutkimuksessa käytetty Esikko-lomake vaikuttaisi olevan toimiva väline tällaiseen kielen ja kommunikaation kehityksen seurantaan. Toistuvan ja monipuolisen arvioinnin avulla on mahdollista tunnistaa hyvin varhain suurin osa lapsista, joilla on riski myöhemmille kielellisille vaikeuksille. Arviointi tuottaa kuitenkin paljon myös vääriä hälytyksiä, jolloin riskipiirteen olemassaolo ei johda myöhempiin vaikeuksiin. Yksi mahdollisuus tarkkuuden lisäämiseksi on yhdistää vanhempien avulla toteutettavaan kehityksen seurantaan tarkempi kliininen arviointi niiden lasten osalta, joiden varhaiskehitys osoittaa useita riskipiirteitä. Tämäntyyppinen arviointiprosessi toimii myös hyvänä lähtökohtana tukitoimien suunnittelulle, johon kehityksen seulonnan tulisi aina tarvittaessa johtaa. 

 

Määttä, S. (2017). Developmental pathways of language development: a longitudinal predictive study from prelinguistic stage to outcome at school entry. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, (582). Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7058-1

Lectio praecursoria on julkaistu NMI-Bulletinin numerossa 1/2018 ja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201805152596 

Esikko -Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus (alunperin Infant-Toddler Checklist, ITC, Wetherby & Prizant, 2002; suomalainen versio: Laakso, Poikkeus, & Eklund, 2011) on saatavilla Niilo Mäki Instituutin kautta.

 

Lisätietoja: 

Sira Määttä

PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Attentio Oy ja Niilo Mäki Instituutti

sira.maatta@attentio.fisira.maatta@nmi.fi

050-5165780

Konferenssikuulumisia: 13th Nordic Meeting in Neuropsychology, Tukholma

Lisännyt Laura Nurmi 4. maaliskuuta 2019

Elokuussa järjestettiin Tukholmassa 13. Nordic Meeting in Neuropsychology teemalla The Plastic Brain. Ruotsin neuropsykologien yhdistyksen järjestämä tapaaminen oli ensimmäinen erillisenä järjestetty Pohjoismaiden neuropsykologikongressi kahdeksaan vuoteen. Edelliset tapaamiset ovat olleet muiden kongressien yhteydessä, viimeksi Tampereella 2015 Euroopan neuropsykologiyhdistysten liiton kongressin yhteydessä. Tukholman järjestelyistä etenkin ruoka keräsi kiitosta: se oli hyvää ja sitä oli tarjolla runsaasti. Myös loppukesän aurinkoinen sää suosi vieraita.

Tieteellinen ohjelma oli monipuolinen, suullisten esitysten ja posterien aiheet vaihtelivat lapsista vanhuksiin ja sosiaalisten tilanteiden pelosta synnynnäiseen hyperinsulinismiin. Eräs kiinnostava keynote-esitys oli emeritusprofessori Erin Biglerin luento aivokuvantamisen uusista mahdollisuuksista neuropsykologian alalla. Bigler korosti esityksessään muun muassa kvantitatiivisen kuva-analyysin tulevia mahdollisuuksia sekä kliinisessä työssä että tieteellisessä tutkimuksessa. Erityistä mielenkiintoa herättivät Biglerin mukanaan tuomat kolmiulotteiset tulosteet omista ja tutkimusten osallistujien aivoista.  Ohjelmaan sisältyi myös Pohjoismaiden järjestämiä kansallisia symposiumeja. Suomen prospektiivista muistia käsittelevän symposiumin oli kutsunut koolle professori Laura Hokkanen. 

Norjan symposiumin aiheena oli liikunnan ja fyysisen kunnon vaikutus kognitioon. Aiheella on suuri kansanterveydellinen merkitys ja sillä saattaa olla myös merkitystä neuropsykologisen kuntoutuksen kannalta. Symposiumin puheenjohtaja, professori Jens Egeland johdatteli aiheeseen kartoittamalla varsin laajaa mutta tuloksiltaan sekalaista tutkimuskenttää. Eri tutkimuksissa on saatu keskenään ristiriitaisia vastauksia esimerkiksi kysymykseen siitä, voiko ikääntymiseen liittyvää kognitiivista heikentymistä torjua liikunnan avulla. 

Symposiumin muut esitykset käsittelivät teemaa useista näkökulmista. Epidemiologista tutkimusta edusti Pohjois-Trøndelagin terveystutkimus HUNT, jossa on kerätty terveystietoja 1980-luvulta alkaen noin 126 000 osallistujasta. Tulokset ovat liikunnan ja kognition yhteyksien osalta alustavia, mutta aiemmin HUNT-tutkimuksessa on havaittu liikunnan intensiteetin olevan yhteydessä vähäisempiin subjektiivisiin muistivaikeuksiin.1Kokeellisella tutkimuksella puolestaan oli selvitetty liikunnan välittömiä vaikutuksia kognitioon: Norjan tiede- ja teknologiayliopistossa tehdyssä tutkimuksessa mitattiin vaihtelevalla intensiteetillä suoritetun juoksumattoharjoittelun vaikutusta suoriutumiseen kognitiivisen kontrollin tehtävässä. Harjoitusintensiteetin kasvattaminen heikensi suoriutumista tehtävässä, kun sitä tehtiin yhtäaikaisesti juoksuharjoittelun kanssa. Sen sijaan intensiivinen juoksuharjoittelu ennen tehtävän tekemistä paransi kognitiivista kontrollia lyhytkestoisesti. Symposiumissa kuultiin myös kognition ja fyysisen kunnon yhteyksistä skitsofreniassa. 

Kaikkiaan konferenssi tarjosi laajan katsauksen Suomen, naapuriemme ja kaukaisempienkin maiden neuropsykologian alan tutkimukseen. Ohjelmakirja abstrakteineen on ladattavissa täältä.

Lämpimät kiitokset Suomen neuropsykologiselle yhdistykselle matka-apurahasta!

Ilkka Järvinen, psykologi, tohtorikoulutettava

Langballe, E. M., Tambs, K., Saltvedt, I., Midthjell, K., & Holmen, J. (2012). The association between vascular factors and subjective memory impairment in older people: The HUNT Study, Norway. Norsk Epidemiologi22(2). https://doi.org/10.5324/nje.v22i2.1568

INSAR (The International Society for Autism Research) 2018 Annual Meeting 9.-12.5.2018, Rotterdam, Alankomaat

Lisännyt Laura Nurmi 4. maaliskuuta 2019

Minulla oli ilo osallistua viime keväänä autismitutkimuksen suurimpana tunnettuun kansainväliseen INSAR  (International Society for Autism Research) 2018 -kongressiin. Vuosittain, ja viiden vuoden välein Euroopassa, pidettävä kongressi järjestettiin tänä vuonna suomalaisille hyvien kulkuyhteyksien päässä Rotterdamissa, jossa meiltä olikin mukana hyvä edustus. Kongressiin osallistui kaikkiaan tänä vuonna yli 2000 osallistujaa. Suullisia esityksiä oli tarjolla yli 200 ja posteri- ja demonstraatioesityksiä yli 1200. Kongressin pääteemat liittyivät teknologian kehitykseen autismin, emootioiden ja sosiaalisen kognition tutkimisessa ja kuntoutuksessa sekä autismin varhaisten merkkien tunnistamiseen ja varhaiskuntoutukseen, johon omakin tutkimukseni Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan Autismi ja katse -tutkimuksessa liittyy. Osin päällekkäistä ohjelmaa riitti päivittäin aamu seitsemästä ilta seitsemään, eikä kaikkea haluamaansa ehtinyt tietenkään millään kokea. Tärkeänä kongressin antina oli myös ympäri maailmaa saman kiinnostuksen jakaviin kollegoihin tutustuminen ja ajatusten vaihtaminen tauoilla, oman posteriesityksen äärellä ja illanvietoissa. Kiirettä siis piti!

Kongressissa yhtenä keskustelun aiheena oli DSM-5:n muuttunut autismidiagnostiikka ja siinä käytetyt termit koettuine etuineen ja haittoineen. Toisaalta uuden diagnoosisysteemin etuna nähdään autismikirjon heterogeenisyyden parempi kokoaminen yhden laajan kattokäsitteen alle ilman tiukkoja erillisiä alakategorioita. Toisaalta käydään keskustelua siitä, menetetäänkö alaluokista luopumalla ymmärrystä autimismikirjon erilaisista ilmentymistä ja tähän kirjoon kuuluvien henkilöiden erilaisista tarpeista, ja voitaisiinko toisenlaisilla väljemmillä alaluokilla päästä kattavampaan kuvaukseen. Hyvä- vs. heikkotasoisesta autismista (engl. termit high- vs. low -functioning autism) puhuminen on koettu leimaavana, minkä vuoksi se on vähentynyt ja samasta syystä käydään myös keskustelua siitä, pitäisikö autism spectrum disorder (ASD) korvata termillä autism spectrum condition (ASC), jota osa tutkijoista jo tuntuu käyttävänkin. Keskustelu jatkunee edelleen tutkijoiden, kliinikoiden ja potilasjärjestöjen vuoropuheluna.

Itselle kongressista jäi ehkä hieman yllättävänäkin mieleen voimakas teknologinen kehitys autismitutkimuksen ja -kuntoutuksen alueella. Luennoilla ja posteridemonstraatioissa esiteltiin erilaisia helposti luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa käytettäviä autonomisen hermoston toimintaa mittaavia välineitä, kuten rannekkeita, sekä autismikuntoutukseen kehitettyjä robotteja. Robottitutkimuksia kuunnellessa jäi tuntuma, että ne voivat toimia hyvin autismikirjon lasten huomion kiinnittäjinä tarjoten jokseenkin ennakoitavan ympäristön ja voivat näin houkutella vuorovaikutukseen ja vahvistaa oppimista. Sen sijaan niiden käytöstä esimerkiksi lasten opettamisessa seuraamaan toisten aikeita, kuten kiinnittämään huomiota katseen suuntaamiseen ei, ainakaan vielä, ole riittävää näyttöä.

Autismikirjon tyttöjen erityispiirteiden huomioiminen on ollut lisääntyneen keskustelun ja tutkimuksen kohteena viime vuosina. Myös tässä kongressissa järjestettiin aiheesta oma sessio. Sessiosta vahviten jäi itselle mieleeen vielä melko vähän tutkittu camouflage -ilmiö, jolla autismikirjon kohdalla viitataan keinoihin peittää ja kompensoida autistimikirjoon liittyyviä vaikeuksia. Sitä on havaittu esiintyvän autismikirjon tytöillä poikia enemmän. Ilmiö nähdään yleisenä selviytymiskeinona, joka voi auttaa ryhmään sopeutumisessa ja sosiaalisten suhteiden muodostamisessa, mutta sen on havaittu olevan myös yhteydessä uupumiseen, ahdistuneisuuteen sekä minäkuvan ja itsetunnon ongelmiin. Kaiken kaikkiaan sen ajatellaan voivan vaikuttaa autismin diagnosoitiin ja autismikirjon henkilöiden elämänlaatuun. Oman työni kannalta jäin pohtimaan ilmiön huomioimisen ja auki puhumisen tärkeyttä erityisesti autismikirjon henkilöiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kaiken kaikkiaan kongressi oli erittäin antoisa sekä kliinisen että tutkimustyöni kannalta. Kiitos tamperelaisille ja oululaisille matkaseuralaisille ja erityisesti ohjaajalleni Annelille näiden hienojen kokemusten jakamisesta ja mahdollistamisesta sekä yhdistykselle saamastani matka-apurahasta kongressia varten!

Mari Muuvila,

Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

INSAR 2018 -autismitutkimuskongressi Rotterdamissa

Lisännyt Laura Nurmi 4. maaliskuuta 2019

Osallistuin keväällä 2018 Rotterdamissa pidettyyn INSAR-kongressiin. Kyseessä on tieteellisesti erittäin korkeatasoinen autismitutkimuskongressi, joka järjestetään vuosittain, mutta useimmiten Pohjois-Amerikassa. Kongressiin osallistui tällä kertaa n. 1700 henkeä, ja suullisia esityksiä ja postereita esitettiin yhteensä huikeat n. 1300 kappaletta.

Kongressin aluksi kuultiin pitkän linjan autismitutkijan Geraldine Dawsonin keynote-luento, jossa käsiteltiin mm. sitä, kuinka digitalisaatio mahdollisesti tulee vaikuttamaan autismin tunnistamiseen, diagnosointiin ja kuntoutukseen. Dawson esitti autismin diagnosoinnin tulevan nopeutumaan ja tarkentumaan tulevaisuudessa tekoälyn hyödyntämisen avulla.Esimerkiksi konenäkö pystyy arviomaan ihmissilmiä huomattavasti tarkemmin katsekontaktin ja jaetun hymyn kestoa tai nimeen reagoimisen nopeutta. Sosiaalinen käyttäytyminen ja sen puutteet tulevat näin helpommin ja objektiivisemmin mitattaviksi. Kerätyn tiedon määrän ja tarkkuuden lisääntyessä tekoälyn merkitys myös tiedon prosessoinnissa ja diagnostisten päätösten teossa kasvaa. 

Kongressin näytteilleasettajien osastoilla oli esillä useita älylaitteiden hyödyntämiseen perustuvia palveluita. Esimerkiksi USA:ssa on jo nyt saatavilla etädiagnosointipalveluja. Nämä toimivat yleensä siten, että vanhemmat videoivat lastaan tietyissä tilanteissa (esim. ruokailu, leikkitilanne yksin, leikkitilanne toisten lasten kanssa). Lisäksi vanhempia voidaan pyytää teettämään lapsellaan esimerkiksi silmänliikkeisiin ja katseensuuntaamiseen perustuvia tehtäviä tabletilla (kuten kiinnittyykö lapsen katse enemmän kuvassa oleviin ihmisiin tai esineisiin). Vanhemmat lähettävät videot ja muut tiedot sovelluksen kautta asiantuntijoille, jotka sitten antavat lapselle diagnoosin. Ajatuksena on, että vanhemmat voivat viedä saamansa raportin paikalliselle terveydenhuollon toimijalle ja lapsen kuntoutus pääsee alkamaan mahdollisimman nopeasti. Tämä on varmastikin kustannustehokasta ja nopeaa, mutta samalla vain pintaraapaisu verrattuna Suomessa toteutuvaan moniammatilliseen arviointiin ja diagnostiikkaan. Etädiagnosointi toiminee huonosti etenkin tarkkaa erotusdiagnostiikkaa vaadittaessa ja ns. rajatapausten kohdalla.

Tällä hetkellä autismin diagnosointi pohjautuu lapsen käyttäytymisen kliiniseen arviointiin sekä vanhemmilta haastattelu- ja kyselymenetelmien avulla saatuun tietoon. Sekä Euroopassa että USA:ssa on käynnissä suuria projekteja, joiden tavoitteena on löytää autismia indikoivia biomarkkereita. Biomarkkerilla tarkoitetaan tarkasti ja objektiivisesti mitattavissa olevaa, kliinisesti merkityksellistä löydöstä, jonka avulla autismikirjon henkilö voitaisiin tunnistaa.

USA:ssa toteutettavassa projektissa (ks. asdbiomarkers.org) pyritään testaamaan useita potentiaalisia biomarkkereita, jotka on valittu aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkimusjoukkoon otetaan 6-11 vuotiaita autismikirjolla olevia lapsia, joiden ÄO on vähintään 60. Tutkimuksessa arvioidaan potentiaalisten biomarkkereiden erottelukykyä ja pysyvyyttä, sekä niiden yhteyksiä kliinisiin arvioihin (mm. ADI-R, ADOS-2, SRS). Lapset osallistuvat mm.  silmänliiketutkimuksiin ja erilaisiin aivojen herätevastetutkimuksiin. Heille teetetään myös Nepsy-II -testistön kasvojen tunnistamisen osatehtävä, joka itse asiassa tähänastisen datan perusteella oli yksi parhaiten autisminkirjon ryhmää ja verrokkiryhmää erottelevista menetelmistä ja korreloi hyvin kliinisiin arvioihin. Autisminkirjon lasten keskiarvo kasvojen tunnistamisen osatehtävässä oli muuten 7.5 standardipistettä ja verrokkiryhmän 11.

Eurooppalaiset tutkijat kritisoivat kovin tätä USA:n ryhmäeroja painottavaa lähestymistapaa. He muistuttivat sitä, että tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä ei tarkoita, että ryhmät eroavat toisistaan kokonaan, vaan että ryhmien keskiarvot eroavat. Ryhmien tulosten hajonnassa on tällöin vielä huomattavan paljon päällekkäisyyttä, joka häviää vasta, kun efektin koko on n. 2.8 eli hyvin suuri. Euroopassa meneillään olevan EU-AIMS projektin (ks. eu-aims.eu) tavoitteena onkin pikemminkin määritellä autismikirjoon kuuluvia alaryhmiä. Toisin sanoen pyritään löytämään biomarkkereita, jotka ennustaisivat esim. tietystä lääkityksestä hyötymistä.

Meneillä on myös useita tutkimusprojekteja, joissa seurataan ja tutkitaan eri menetelmien avulla  autismikirjon lasten nuorempia sisaruksia heti syntymästä lähtien. Tavoitteena on löytää autismiriskia indikoivia varhaisia merkkejä, jolloin autismikentällä voitaisiin G. Dawsonin sanoin siirtyä ”Diagnoosista ja hoidosta ennustamiseen ja vaikutuksen vähentämiseen”. Mielenkiinnolla odotan, tuottavatko nämä projektit kliinisen työn suuntaa muuttavia tuloksia.

Kaiken kaikkiaan kongressi oli todella mielenkiintoinen ja inspiroiva kokonaisuus. Lämpimät kiitokset Suomen neuropsykologiselle yhdistykselle apurahasta, joka osaltaan oli mahdollistamassa osallistumistani kongressiin.

Tuulia Lepistö-Paisley

Väitöskirja "Cognitive Representations in the Sensory and Memory Systems of the Human Brain: Evidence from Brain Damage and MEG"

Lisännyt Laura Nurmi 3. tammikuuta 2018

Jussi Valtonen

Helsingin yliopisto ja Johns Hopkins University, USA

 

 

Ihmisaivoissa muodostetaan maailmasta kognitiivisia edustumia, joiden varassa pystymme tekemään aistihavaintoja, toimimaan maailmassa ja muistamaan, mitä on tapahtunut. Edustumien luonnetta ja hermostollista perustaa ei kuitenkaan täysin tunneta. Eri menetelmillä kognitiivisten edustusten tutkimiseen on kognitiivisessa neurotieteessä omat vahvuutensa ja rajoituksensa, jotka vaikuttavat siihen, millaisiin kysymyksiin niillä voidaan vastata.

Väitöskirjan yhtenä tavoitteena oli hankkia uutta kokeellista näyttöä kognitiivisista edustumista ja niiden hermostollisesta perustasta terveiden ihmisaivojen aisti- ja muistijärjestelmissä. Toisena tavoitteena oli arvioida kognitiivisen neurotieteen eri menetelmien etuja ja rajoituksia. Erityisesti väitöskirjassa haluttiin tarkastella logiikkaa, jolla aivovaurioista kärsiviä potilaita tutkimalla voidaan selvittää normaalien tiedonkäsittelyprosessien toimintaa ja mielensisäisten edustumien luonnetta terveissä aivoissa, ja arvioida tämän tutkimusperinteen etuja ja rajoituksia muihin kognitiivisen neurotieteen menetelmiin kuten aivokuvantamismenetelmiin verrattuna.

Terveiden aivojen toimintaa selvitettiin kolmessa väitöskirjan neljästä osatutkimuksesta kokeellisesti tutkimalla aivovaurioista kärsiviä potilaita, joiden tiedonkäsittelykyvyt eivät toimi normaalisti. Yksi koehenkilöistä oli potilas LSJ, joka on sairastanut herpes simplex -viruksen aiheuttaman aivotulehduksen. LSJ:n aivojen mediaalisten temporaalialueiden (MTL) rakenteet ovat vaurioituneet molemminpuolisesti ja hippokampus on tuhoutunut lähes täydellisesti. Aivovaurionsa seurauksena LSJ kärsii poikkeuksellisen vaikeasta retro- ja anterogradisesta muistihäiriöstä, ja hänen kykynsä deklaratiivisen aineksen oppimiseen on poikkeuksellisen syvästi heikentynyt.

Hippokampusvaurioiden tiedetään aiheuttavan deklaratiivisen muistin häiriöitä eli vaikeuksia muodostaa tosiasioista ja tapahtumista uusia muistiedustumia, jotka ovat tietoisesti palautettavissa. Hyvin yksinkertainen motorinen oppiminen sitä vastoin ei näytä olevan yhtä riippuvainen hippokampuksesta. Ennen väitöskirjatutkimusta ei kuitenkaan tiedetty, onko motorinen oppiminen mahdollista ilman hippokampusta myös silloin, kun oppimiskonteksti on tiedonkäsittelyvaatimuksiltaan monimutkainen.

Yksi kognitiivisesti erityisen haastava oppimiskonteksti on uuden musiikkikappaleen esittäminen. Musiikin esittämistä nuoteista pidetään yhtenä kognitiivisesti haastavimmista sarjallista taitoa edellyttävistä toiminnoista, joihin ihminen pystyy. Ennen sairastumistaan potilas LSJ oli taitava amatöörimuusikko, ja hänen kykynsä soittaa alttoviulua ja lukea nuotteja ovat valikoidusti säilyneet myös aivovaurion jälkeen. Koska LSJ:n aivoissa hippokampaalista kudosta ei ole säilynyt käytännössä lainkaan, hänen oppimiskykyään tutkimalla tarjoutui harvinainen tilaisuus selvittää, onko uutta musiikkia mahdollista oppia esittämään ilman hippokampusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, voisiko LSJ oppia soittamaan uutta musiikkia nuoteista harjoittelun avulla hippokampusvauriostaan ja vaikeasta deklaratiivisen muistin häiriöstään huolimatta. LSJ:lle sävellytettiin kolme uutta musiikkikappaletta, joiden musiikilliseen kompleksisuuteen vaikuttavat tekijät (kuten sävellaji, tahtilaji, nuottien lukumäärä, asemanvaihdot ja kieltenylitykset) vakioitiin. LSJ harjoitteli kahta kappaleista, ja kolmatta käytettiin verrokkikappaleena.

Tulokset osoittivat, että LSJ soitti harjoittelukappaleet harjoittelemisen jälkeen paremmin kuin verrokkikappaleen, jota ei ollut harjoiteltu. Oppiminen näkyi sekä yksityiskohtaisissa määrällisissä että koko kappaletta koskevissa laadullisissa arvioissa sekä heti esitysten jälkeen että myös kaksi viikkoa myöhemmin arvioituna. Osatutkimus osoitti tietääksemme ensimmäistä kertaa, että uusia muistiedustumien muodostaminen monimutkaisista musiikillisista sekvensseistä on mahdollista pelkkien ei-hippokampaalisten rakenteiden varassa.

Uusien muistiedustumien muodostamisen hermostollista perustaa tutkittiin väitöskirjassa myös toisessa osatutkimuksessa, jossa uusien muistiedustumien muodostamisen mahdollistavia aivorakenteita selvitettiin mittaamalla aivojen toiminnan synnyttämiä magneettikenttiä terveiltä koehenkilöiltä magnetoenkefalografialla eli MEG:llä. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että hippokampukseen ja MTL-alueisiin perustuva muistijärjestelmä aktivoituu, kun vaaditaan uuden sarjallisen aineksen nopeaa mieleenpainamista ja muistiaineksen tietoista palauttamista. Osatutkimuksessa selvitettiin, miten uusien muistiedustumien muodostaminen vaikuttaa epäolennaisten ääniärsykkeiden kortikaaliseen prosessointiin muistitehtävän aikana. Koehenkilöitä pyydettiin painamaan mieleen näönvaraisesti esitettyjä numerosarjoja, jotka pyydettiin palauttamaan esitysjärjestyksessä. Muistitehtävän aikana koehenkilöille esitettiin samalla ääniärsykkeitä, jotka olivat muistitehtävän kannalta epäolennaisia ja joista koehenkilöitä pyydettiin olemaan välittämättä.

Muistikuormitusta manipuloitiin eri koetilanteissa sen selvittämiseksi, miten MTL-alueisiin ja hippokampukseen perustuvan muistijärjestelmän kuormittaminen vaikuttaa epäolennaisten äänten kortikaaliseen prosessointiin. Tulosten mukaan epäolennaisten äänten kortikaalinen prosessointi lisääntyi muistikuorman kasvaessa. Matalan muistikuorman aikana mitattujen, kuuloaivokuorella syntyvien N1m-vasteiden amplitudit olivat suurempia kuin koetilanteessa, jossa muistikuormaa ei ollut. Korkeimmat N1m-amplitudit mitattiin koetilanteessa, jossa muistikuormitus oli korkein.

Näiden kahden eri osatutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että monet eri aivoalueet varhaisista sensorisista alueista saakka toimivat terveissä ihmisaivoissa koordinoidusti yhdessä MTL/hippokampaalisen muistijärjestelmän kanssa, kun uusia muistiedustuksia muodostetaan.

Väitöskirjan kahdessa muussa osatutkimuksessa selvitettiin, miten avaruudellinen tieto esineiden orientaatiosta on edustettuna näköjärjestelmässä. Yhtenä koehenkilönä oli potilas BC, joka kärsii näköinformaation käsittelyyn vaikuttavasta kognitiivisesta häiriöstä. Kokeelliset tulokset potilas BC:ltä osoittivat, että avaruudellinen orientaatio on näköjärjestelmässä edustettuna kompositionaalisesti siten, että viivaorientaation kallistussuunta pystysuorasta mielensisäisestä meridiaanista on edustettu kallistuskulmasta riippumatta. Häiriön kognitiivinen locus viittasi siihen, että edustumat ovat supramodaalisia eli useita aistipiirejä kattavia. Potilas BC:n ja muiden kognitiivisista häiriöistä kärsivien potilaiden, TM:n ja AH:n, koetulosten perusteella laadittiin teoreettinen viitekehys, orientaatioedustumien koordinaatistohypoteesi COR, jonka avulla orientaatiovirheitä voidaan tulkita.

Metodologisesti väitöskirjan eri osatutkimukset osoittavat, kuinka kognitiivisessa neurotieteessä eri menetelmillä kerätty tieto mielen ja aivojen toiminnasta täydentää toisiaan. Erityisenä metodologisena näkökulmana väitöskirjassa tarkasteltiin sitä, kuinka aivovauriopotilaiden kognitiivisista häiriöistä saadaan kokeellisilla menetelmillä hyödyllistä perustutkimuksellista empiiristä tietoa ihmisen tiedonkäsittelyprosesseista ja niiden hermostollisesta perustasta terveissä aivoissa. Lähestymistavalla on muihin menetelmiin verrattuna rajoituksensa mutta myös omat erityiset vahvuutensa.

Väitöskirjassa suositellaan, että aivovaurioista kärsivien potilaiden kokeellista tutkimusta hyödynnettäisiin nykyistä laajemmin kognitiivisessa neurotieteessä, koska ne tarjoavat normaaleihin kognitiivisiin prosesseihin ja niiden taustalla oleviin aivorakenteisiin tarkastelupinnan, jollaista ei ole saatavilla muilla menetelmillä. Yhdistämällä potilastutkimuksia muihin kognitiivisen neurotieteen menetelmiin kuten aivokuvantamistutkimuksiin voidaan hankkia kokeellista näyttöä, jossa eri menetelmien vahvuudet ja rajoitukset täydentävät toisiaan.

 

Väitöskirja on luettavissa e-thesis-sivustolla: http://hdl.handle.net/10138/161456

Kongressikuulumisia FESN-kokouksesta

Lisännyt Laura Nurmi 24. lokakuuta 2017

16th Scientific Meeting of the Federation of the European Societies of Neuropsychology 13.-15.9.2017, Maastricht, Netherlands, http://www.fesn2017.nl

 

Kongressikuulumisia FESN-kokouksesta

 

Eurooppalainen kliinisen neuropsykologian FESN-kongressi järjestettiin nyt 16:tta kertaa, ja tällä kertaa järjestelyvastuussa olivat Alankomaiden neuropsykologinen yhdistys kumppaneinaan paikalliset Vlaamse Verenigingvoor Neuropsychologie ja Société de Neuropsychologie de Langue Francaise. Paikkana oli Maastrichtin perinteikäs kaupunki aivan Alankomaiden ja Belgian rajalla. Kongressia luonnehdittiin eurooppalaisen sijaan ”puolen maailman kongressiksi”, koska esiintyjiä oli Euroopan lisäksi Australiasta, USA:sta ja Saudi-Arabiasta saakka. FESN on 18 kansallisen neuropsykologiyhdistyksen muodostama yhteisö, jossa suomalaisilla on aktiivinen rooli. Nytkin suomalaiset neuropsykologit osallistuivat kongressiin ilahduttavalla aktiivisuudella; osallistujista 7% oli suomalaisia, mikä oli kansallisuuksista kolmanneksi eniten heti isäntämaan ja italialaisten jälkeen. Suomalaiset kollegat esittelivät tutkimuksia niin postereina kuin suullisina esityksinäkin. Tänä vuonna akatemiatutkija Teppo Särkämö sai laajasti esitellä ansiokasta musiikin aivovaikutuksiin liittyvää tutkimustyötään kuitatessaan tapahtumassa jaettavan Cortex-palkinnon, ja kongressisalissa voi tuolloin sanoa olleen suorastaan kansallisen urheilujuhlan tuntua…(Kuva 1).

 

http://kuva1.jpg Kuvateksti: Cortex-palkinto meni tänä vuonna Teppo Särkämölle joka esitemlöi otsikolla Music for the ageing brain: Efficacy and neural mechanisms of music in neurological rehabilitation. (Kuva: Tatu Kauranen)

 

 Totuttuun tapaan ohjelmassa oli sessioita laajasti kliinisen neuropsykologian eri osa-alueilta. Yhtenä painopisteenä oli kognitiiviseen ikääntymiseen eri tavoin liittyvät aiheet (dementiadiagnostiikka, biomarkkerit, MCI-kriteerit, sekä onnistunut kognitiivinen ikääntyminen). Uumajan yliopiston Lars Nybergin esittelemässä Betula-hankkeessa seurattiin 5 vuoden välein 4500 henkilön otosta kognition, muun terveysdatan ja kuvantamistutkimusten avulla. Ikääntymisen todettiin heikentävän kognitiota sekä solumassaa valkeassa aineessa ja hippokampuksessa, mutta yksilövaihtelu oli erittäin suurta. 18%:lla episodinen muisti säilyi erinomaisena hyvin korkeaan ikään, 2/3:lla muistisuoriutuminen alkoi heikentyä 60 ikävuoden jälkeen, ja 13% sijoittui jo alun perin heikommin, ja ikääntyessä suoriutuminen laski muita ryhmiä jyrkemmin ja aiemmin. Kognitiivisesti hyvin säilyneiden ryhmään kuulumista ennustivat naissukupuoli, korkea koulutus, fyysinen aktiivisuus, sosiaaliset suhteet (”lives with someone”), sekä COMT met -alleeli. Heikoimpaan ryhmään kuulumista ennusti puolestaan odotetusti matala koulutustaso, miessukupuoli, työelämän ulkopuolella oleminen ja ApoE4 -alleeli. Kiinnostava oli tulos kognitiivisesti hyvin säilyneen ryhmän nuoremmasta epigeneettisestä iästä, toisin sanoen solujen biologisesta hitaammasta vanhenemisesta (Degerman et al. Neurobiol of Ageing, 55 (2017)). Eri kohdissa elämänkaarta aivoja suojellaan eri tavoin; koulutuksen ja sosiaalisen verkoston hankkimisessa nuorena, keski-iästä eteenpäin painottuen terveellisen ja aktiivisen elämäntavan ylläpitoon ja eri sairauksien, erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn.

Omassa luennossaan (In the era on biomarkers of dementia, is neuropsychology still useful?) Lausannen yliopiston prof Demonet esitteli dementiadiagnostiikkaan liittyvän biomarkkeritutkimuksen tilaa, ja totesi neuropsykologisen lähestymistavan edelleen tarpeelliseksi dementian oirekuvan ja etiologian arvioinnissa ja interventioiden suunnittelussa. Kuitenkin erityisesti episodisen muistin neuropsykologiseen tutkimukseen toivottiin arjen kannalta realistisempia testimenetelmiä, mahdollisesti virtuaalimaailmassa navigointia edellyttäen. Modernin teknologian käyttöä neuropsykologisessa työssä esiteltiin muutenkin eri yhteyksissä, esim. Vicki Andersonin esittelemässä projektissa, jossa matkapuhelinsovelluksen (HeadCheck) avulla seurattiin lievästä urheiluaivovammasta toipuvan lapsen/nuoren oireita ja tuettiin oikea-aikaista urheiluun palaamista. Virtuaalimaailman käyttöä esiteltiin myös mm. tarkkaavuuden arvioinnissa (Kuva 2).

 

http://kuva2.jpg Kuvateksti: Neuropsykologien tutkimuksen tulevaisuus? Mervi Jehkonen tutustuu vistuaalimaailman käyttöön tarkkaavuuden arvioinnissa Marta Morenon opastuksella. 

 

Aivovammoihin liittyen esillä oli esimerkiksi sosiaalisen kognition ja tunnesäätelyn oireet aivovammoissa, lasten viivästynyt toipuminen lievästä vammasta, väsyvyysoireisto, ja varhaislapsuudessa vaikean aivovamman saaneiden sosioemotionaalinen sopeutuminen.  Vicki Andersonin esittelemissä seurantatutkimuksissa ilmeni, että alle 5-vuotiaana vakavan TBI:n saaneet eivät toipuneet erityisesti tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn alueilla yhtä hyvin kuin hieman vanhempana vammautuneet lapset. Kaikkiaan kehitys vaikean TBI:n saaneilla lapsilla jäi jälkeen ikäryhmästään, jolloin monet perheiden sopeutumisongelmat ilmenivät vasta lapsen myöhempinä lapsuus- ja nuoruusvuosina (”emerging deficits”), mikä korostaa seurannan ja ohjannan merkitystä.

Omassa sessiossaan käsiteltiin myös neuropsykologian asemaa ja kliinisten neuropsykologien koulutustilannetta Euroopassa, sekä esiteltiin FESN-jäsentutkimuksen tuloksia. Perinteisessä debatissa keskusteltiin tällä kertaa peilisolujärjestelmän vaikutuksesata sosiaaliseen kognitioon, kun vastakkain olivat P. Hagoort (Nijmegen Donders Centre) ja C. Keysers (Netherlands Institute of Neuroscience). Perinteistä klassikkomateriaalia uudelleenarvioitiin split-brain -aineistolla tehdyillä havaintopsykologisilla tutkimuksilla ja niistä johdetuilla revisioilla tietoisuutta käsitteleviin teoreettisiin malleihin (Edward de Haanin keynote-luento).

Alamme uutta kehitystä puolestaan edustivat esitykset, joissa perinteistä neuropsykologista lähestymistapaa rikastettiin eri alojen metodologiaa hyödyntämällä. Esimerkiksi perustestimme WAIS-IV:n hollantilaisversion faktorirakennetta oli tutkittu Bayesilaisella klusterointi- ja kausaalisuusarviointimenetelmällä (bayesian constraint-based causal disovery, BCCD). Osatestien todettiin korreloivan keskenään kauttaaltaan kuten odotettua. Kielellisen ymmärtämisen (VCI) ja prosessointinopeuden (PSI) indeksien latautuminen vastasi testistä aiemmin odotettua, mutta matriisipäättely -tehtävä ei latautunut odotetusti visuaalisen päättelyn (PRI) indeksiin, ja toisaalta työmuisti-indeksiä (WMI) ei löytynyt analyysissa erillisenä kokonaisuutena lainkaan, vaan päässälaskut ja numerosarjat -tehtävät jäivät erillisiksi. Kuvien täydentäminen, visuaalinen palapeli ja kuutiot -tehtävät muodostivat kokonaisuuden (joka oli erillinen kuviovaaka- ja matriisipäättely -testeistä). BCCD-menetelmä tullaan julkaisemaan (ks. Marc Hendriks & Tom Claassen, Institute for Computing and Information Sciences-iCIS). Muita esimerkkejä modernien matemaattisten mallien käytöstä: epilapsiapotilaiden aivoverkostojen hajanaisuutta kuvattiin visuaalisesti matemaattisen verkkoteorian (graph theory) avulla (B. Hermann), avh-potilaiden oirekuvia analysoitiin peliteorian käsittein (C. Hilgetag), ja virtuaalitodellisuuspohjaisten simulaatioiden hyödyntämistä käsiteltiin TBI-potilaiden kognition arvioinnissa (L. Spreij). Perinteisemmän tilastotieteen näkökulmasta testipisteiden tulkintaan saatiin myös korjausta John Grawfordin esitellessä persentiilijakauman käytön etuja ja rajoitteita testipisteiden tulkinnassa.

Kongressijärjestelyt kokonaisuudessaan olivat varsin sujuvat lukuunottamatta kongressipäivällisen järjestelyjen ongelmia. Osallistujien harmiksi upean Château Neercanne –linnan (Kuva 3) yhteyteen suunniteltu päivällinen kutistui telttaan toteutetuksi cocktailtyyppiseksi tilaisuudeksi. Syynä tähän oli savuvahinko linnan luolastossa. Onneksi pääsimme kuitenkin ihailemaan linnan upealta terassilta avautuvia maisemia. Muutokset eivät vaikuttaneet tilaisuuden lämpimään luonteeseen, ja ehkäpä myös edesauttoivat kollegoiden liikkumista ja siten joustavaa keskustelua illan aikana. Muuta sosiaalista ohjelmaa kongressissa oli perinteeksi muodostunut kaupungin vastaanotto Maastrichtin kaupungintalolla, sekä liikunnalliset kaupunkikierrokset. Ajoittain sateisesta säästä ja erittäin tiiviiksi laaditusta kongressiohjelmasta huolimatta suomalaiskollegoita nähtiin kunnioitettavasti sekä kävelykierroksella, että 10 km varhaisella aamulenkillä Maastrichtin keskustan nähtävyyksien äärellä. Järjestelyissä arvoon nousi kongressinimikyltin kelpaaminen bussilippuna koko päivien ajan, mikä mahdollisti sujuvan liikkumisen Maastrichtin keskustaan ja asemille sujuvasti.

 

http://kuva3.jpg Kuvateksti: Sade hieman häiritsi Château Neercannen upeasta terassista nauttimista. (Kuva: Helena Ojanpää)

 

Lämmin kiitos SNPY:n matka-apurahasta. Seuraava Euroopassa pidettävä neuropsykologinen tieteellinen kokous on INS Midyear meeting (www.ins2018.org) joka pidetään 18-20.7.2018 Prahassa. Nähdään siellä!

 

Helena Ojanpää, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT.
Väitöskirja ”Resilience and recovery from mild traumatic brain injury”

Lisännyt Laura Nurmi 16. elokuuta 2017
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

VAS-COG 2016 - Host to translation, Amsterdam 12.-15.10.2016

Lisännyt Laura Nurmi 12. joulukuuta 2016

Osallistuin lokakuussa International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VAS-COG, http://vas-cog.org/) –järjestön kongressiin http://vascog2016.nl/, joka tällä kertaa pidettiin Amsterdamissa, Vrije University Medical Centerissä, eräässä alan merkittävimmistä tutkimuskeskuksista. VAS-COG poikkeaa muista kongresseista siinä, että se on aiheeltaan fokusoitu, kooltaan suhteellisen pieni (tällä kertaa 325 osallistujaa, 260 abstraktia) ja rakenteeltaankin hieman erilainen tyypilliseen tieteelliseen kokoukseen verrattuna. Kongressi keskittyy aivoverenkiertosairauksiin ja ikääntymiseen liittyviin kognitiivisen toimintakyvyn muutoksiin, niiden syntymekanismeihin, riskitekijöihin ja kliinisiin piirteisiin sekä arviointi- ja hoitomenetelmiin poikkitieteellisessä viitekehyksessä. Teemana tällä kertaa oli ’Host to translation’ ja tavoitteena luoda siltoja eri tutkimusnäkökulmien, esim. perustutkimuksen ja kliinisten käytäntöjen välille. VAS-COG-kongresseissa on perinteisesti mahdollisimman vähän rinnakkaisia esityksiä ja puheet ovat pääsääntöisesti lyhyitä, mikä mahdollistaa perehtymisen uusimpiin tutkimustuloksiin kattavasti. Toinen mielestäni erittäin hyödyllinen käytäntö on se, että posterit esitellään suullisesti puheenjohtajien vetämillä posterikierroksilla, mikä tuntuu edistävän kiitettävästi keskustelua ja ajatusten vaihtoa saman alueen tutkijoiden kesken. Osa postereista on tavanomaisia paperiversioita ja osa e-postereita taulunäytöillä. Posterinäyttelyn kiinnostavimmat kohokohdat nostetaan esille isossa salissa. Näin posterista saadaan enemmän irti, eivätkä ne eivät jää pelkästään seinätapetin asemaan. 

 

Kongressin osallistujat tulevat ympäri maailmaa etenkin Yhdysvalloista, Aasiasta ja Euroopasta sekä edustavat monia eri lääketieteen, biologian, tekniikan ja psykologian aloja. Neuropsykologia on kohtalaisesti edustettuna (jo kongressin otsikko korostaa kognitiivista näkökulmaa aivoverenkiertosairauksissa), mutta tällä alueella huomaa kyllä hyvin erilaisia perinteitä ja myös vaihtelevaa osaamisen tasoa. Kognitiivinen heikentymä määritellään usein edelleen dementia-asteisena toimintakyvyn laskuna. Erityisesti epidemiologisessa tutkimuksessa tyydytään jo käytännön syistä suppeisiin kognitiivisiin menetelmäpattereihin tai pikaseulontaan (MMSE, MoCa). Aivokuvantamiseen ja kuva-analyysiin käytetään runsaasti resursseja, menetelmät ovat erittäin kehittyneitä ja monimutkaisia, mutta silti kognitiivisten toimintojen arvioinnissa saatetaan tyytyä köykäisimpään ratkaisuun. Toki vaskulaarista kognitiivista heikentymää käsiteltiin myös syvemmin neuropsykologiselta ja neuropsykiatriselta kannalta. Erityisesti kiinnostavia olivat mm. Andrew Lawrencen ja Edo Richardin esitykset pienten suonten taudin neuropsykologiasta ja käytösoireista. Oman tutkimustyön kannalta mielenkiintoisia olivat myös Philip Scheltensin metodologiset pohdinnat interventiotutkimuksista sekä eri ryhmien esittelemät tulokset kognitiivisesta heikentymästä pitkän ajan seurantatutkimuksissa.

 

VAS-COG on kompakti kongressi, jossa on erinomaiset mahdollisuudet tutkijatapaamisiin ja uusien yhteistyösuhteiden luomiseen. Mielenkiintoista oli myös päästä tutustumaan paikan päälle VU Medical Centerin kuuluisaan Alzheimer-tutkimuskeskukseen. Sikäläisistä käytännöistä olisi meilläkin paljon opittavaa sekä potilastyön että tieteellisen tutkimuksen osalta.

 

Hanna Jokinen-Salmela

Neuropsykologi, dosentti

Hyks, Pää- ja kaulakeskus, Neuropsykologian yksikkö

Helsinki

Kongressikuulumisia autismitutkimuksen saralta

Lisännyt Laura Nurmi 21. kesäkuuta 2016
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

CHILD LANGUAGE SYMPOSIUM 2015

Lisännyt Micaela Salo 12. elokuuta 2015
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Vuoden 2014 toimintakertomus

Lisännyt Jenni Uimonen 27. huhtikuuta 2015
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Väitöskirja 2014: "Biopsychosocial Outcome After Mild Traumatic Brain Injury"

Lisännyt Jenni Uimonen 31. maaliskuuta 2015
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

EARLI 2013-kongressissa Münchenissä

Lisännyt Jenni Uimonen 30. kesäkuuta 2014
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Vuoden 2013 toimintakertomus

Lisännyt Jenni Uimonen 29. toukokuuta 2014
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Muistutus vuoden 2014 jäsenmaksuista

Lisännyt Jenni Uimonen 29. toukokuuta 2014
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Väitöskirja 2013: "Sallan tauti - harvinainen mutta monimuotoinen"

Lisännyt Jenni Uimonen 27. maaliskuuta 2014
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Alzheimer’s Association International Conference 2013

Lisännyt Jenni Uimonen 12. joulukuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Päivitystä neuropsykologian alan väitöskirjalistaan

Lisännyt Jenni Uimonen 20. marraskuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Jäsentietojen päivitys

Lisännyt Jenni Uimonen 20. marraskuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Kongressiterveisiä Berliinistä

Lisännyt Jenni Uimonen 24. syyskuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Vuoden 2012 toimintakertomus

Lisännyt Jenni Uimonen 27. heinäkuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Väitöskirja 2012: "Missä vasen, kun oikea aivopuolisko vaurioituu?"

Lisännyt Jenni Uimonen 11. huhtikuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Muistutus vuoden 2013 jäsenmaksuista

Lisännyt Jenni Uimonen 8. huhtikuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Väitöskirja 2012: Onko huomiokykymme kallellaan oikealle?

Lisännyt Jenni Uimonen 3. huhtikuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Oslon INS kongressi 2012

Lisännyt Jenni Uimonen 1. huhtikuuta 2013
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Association for Psychological Science- vuosikonferenssi Chicagossa 23-27.5.2012

Lisännyt Jenni Uimonen 20. joulukuuta 2012
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Muistutus vuoden 2012 jäsenmaksuista

Lisännyt Jenni Uimonen 26. marraskuuta 2012

Vuoden 2012 jäsenmaksut on lähetetty kaikille SNPY:n jäsenille kesäkuussa 2012. Osalta jäsenistä lasku on edelleen maksamatta. Hoidattehan erääntyneet jäsenmaksut mahdollisimman pian, jotta vältymme tarpeettomalta karhuamiselta.

Ystävällisin terveisin,

Jenni Uimonen (SNPY:n sihteeri)

Jäsentietojen päivitys

Lisännyt Jenni Uimonen 24. lokakuuta 2012

Paperinen jäsenluettelo lähetetään vuoden 2013 ensimmäisen jäsenkirjeen mukana. Mikäli jäsentiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoita niistä yhdistyksen sihteerille Jenni Uimoselle joko sähköpostitse (jenni.e.uimonen@gmail.com) tai puhelimitse numeroon 040-5009197 (vastaaja). Mikäli et halua jäsentietojasi julkaistavan paperisessa versiossa, ilmoitathan siitäkin sihteerille.

Syksyisin terveisin,

Jenni Uimonen

Psykologia 2012 –kongressi

Lisännyt Jenni Uimonen 16. lokakuuta 2012
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Nordic collaboration

Lisännyt Laura Hokkanen 18. elokuuta 2012

The INS Mid Year Meeting 2012 took place in Oslo Norway at the end of June. It was arranged by the Norwegian Neuropsychological Society in collaboration with the other Nordic societies, making it a Nordic meeting as well. The program was excellent, only problem remaining how to choose between the parallel sessions, all equally interesting. Many thanks to Erik Hessen, the chair of the meeting.

While we were there, Marianne Løvstad from the Norwegian society invited representatives from all Nordic societies to a lunch together. It’s been a long time since the chairs of each society met and shared local news, so it was good to catch up with what was going on in each country. Laura Hokkanen (that would be me) and Mervi Jehkonen participated from Finland. Only Iceland wasn’t represented, the rest of us exchanged email addresses and other contact details and made plans on how to better keep in touch in the future.

It was decided (again, as this really wasn’t a new idea but something that simply had forgotten along the way) that each society would share information on upcoming annual meetings or other seminars that might interest participants from other Nordic countries. An email list was formed and promises were made to send out links to whatever websites, blogs, facebook pages etc there might be. And yes, the Icelanders will of course be kept in the loop as well, their contact details were added to the list.

In that vein, I am writing this first blog post for our international audiences. Finnish Neuropsychological Society now has a blog that will include posts written by the chair, the secretary, or any willing board member and we are also inviting members to participate either by commenting the posts or writing themselves. We hope that this will create interaction between the members and the board, more than the traditional newsletter ever did. Some of the posts, like this one, will be in English so that also our international colleagues can follow what is going on in Finland. At the moment only members can comment on the blog. If you are a colleague however and want to drop us a line, you can find me the chair in twitter @laurahok

The first seminar btw, where we invite our Nordic friends to participate, will be held in Helsinki in October 15th when Prof Sergio Della Sala will be our guest speaker. Actually he gives two talks, starting at 10am, titled ‘Retroactive Interference as an Account for Pathological Forgetting’ and ‘Short-term memory binding: a cognitive marker of AD’. If you are a member of any Nordic neuropsychological society, you can contact your own society for details on how to participate.

More later, have a good start of the fall season everyone.

Kongressiterveisiä Oslosta!

Lisännyt Jenni Uimonen 2. elokuuta 2012
Tämä artikkeli on vain jäsenille. Kirjaudu sisään lukeaksesi artikkelin.

Yhdistykselle blogi!

Lisännyt Laura Hokkanen 12. toukokuuta 2012

Tervetuloa kaikki lukemaan Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen uutta blogia.

Yhdistys on tähän asti lähestynyt jäsenistöään lähinnä jäsenkirjeiden muodossa. Nykyaika tarjoaa kuitenkin muitakin mahdollisuuksia ja nyt yhdistyksen sivuille on avattu uusi palvelu: SNPY blogi. Blogimuotoinen kirjoittelu on joustavampi ja vuorovaikutuksellisempi yhteydenpidon muoto, ja itse toivon että se synnyttää keskustelua ja ajatustenvaihtoa enemmän kuin paperiset - tai pdf-muotoisetkaan - jäsenkirjeet.

Idea on seuraava. Blogiin voivat kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri, kuin myös kaikki johtokunnan jäsenet. Aina silloin kun asiaa tai asian poikastakin tuntuu olevan, ilman sovittuja määräaikoja tai pakkoa. Sen lisäksi kirjoituksia voivat blogiin lähettää kaikki yhdistyksen jäsenet Hesarista tutulla 'vieraskynä'-periaatteella (joskin paljon Hesaria alhaisemmalla julkaisukynnyksellä). Suoraa kirjoitusoikeutta ei kaikille voida jakaa mutta kirjoitukset voi lähettää sihteerille, joka sitten siirtää tekstin blogipalvelimelle. Toivon että tätä mahdollisuutta jatkossa käytettäisiinkin runsaasti; ei ole tarkoitus tehdä tästä pelkästään yhdistyksen virallista tiedotuskanavaa vaan tervetulleita ovat kaikki neuropsykologian eri teemoja löyhästikin sivuavat pohdinnat ja tuumailut. Kirjoittaa voi suomeksi tai ruotsiksi, ja osa kirjoituksista tullaan laatimaan myös englanniksi - olemmehan osa kansainvälistä neuropsykologiyhteisöä.

Blogia voivat lukea kaikki Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen jäsenet. Sen lisäksi osa kirjoituksista (kuten tämä) tulee olemaan kaikkien luettavissa, ts näkyvät kaikille sivuille tulijoille riippumatta siitä ovatko he yhdistyksen jäseniä tai eivät. Osa kirjoituksista tulee olemaan ainoastaan jäsenistölle suunnattuja ja niiden lukeminen edellyttää sivuille kirjautumista. Sisältö ratkaisee, ja vieraskynäbloggaajat voivat itse määritellä julkaisulleen sopivan avoimuustason. 

Kirjoituksia voivat kommentoida kaikki yhdistyksen jäsenet kirjauduttuaan sivuille.Ylläpito varaa itselleen oikeuden tekstien ja kommenttien moderointiin mutta sisältöön tullaan puuttumaan vain pakon vaatiessa - eli hyvin todennäköisesti ei koskaan.

Blogin voi tilata RSS-syotteenä ja kirjoituksia voi jakaa sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook ja Google+), mutta jos et tiedä mitä se kaikki edes tarkoittaa niin ei hätää, blogia voi hyvin lukea ihan näinkin. Kaikenlaisia käyttöön ja käytettävyyteen liittyviä ajatuksia ja ideoita voi jättää kommentteina tai lähettää palautelomakkeella. Jos esim käy ilmi että jäsenillä on runsaasti omia blogeja, joita haluttaisiin tuoda tässä yhteydessä esiin, voimme miettiä niiden linkittämistä tänne. Kehittämismahdollisuuksia on paljon. Tarkemmat ja teknisemmät ohjeet laaditaan ja julkaistaan lähiaikoina. Blogissa tietenkin.

 

Odotan mielenkiinnolla minkälaiseksi SNPY Blogi vuosien myötä muodostuu. Tervetuloa siis lukemaan. kirjoittamaan ja kommentoimaan. Blogin äärellä tavataan.